ქუთაისი

ოფიციალური სტატისტიკა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 53.1% (78441);
კაცი - 46.9% (69194)
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(ქუთაისი, 2023 წლის მონაცემები)
2023 წელს „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების" ქვეპროგრამის საფუძველზე, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართა ორმა ბენეფიციარმა და ისარგებლა ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარებით საბიუჯეტო წლის

ბოლომდე (დახმარება განისაზღვრება თვეში 200 ლარი, ბენეფიტის მიღების ვადაა 1 წელი).

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში ჩართვის მიზნით განხორციელდა „გენდერული ნიშნით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფის" ქვეპროგრამა. აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 9 ბენეფიციარმა (საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 5000 ლარი).

წყარო: ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საპასუხო წერილი ქალთა ფონდი „სოხუმის" მიმართვაზე ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ. წერილის ნომერი: 02-4424047156; თარიღი: 16/02/2024

„საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112" - ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით შემოსული შეტყობინებები
ძალადობის საკითხებზე საკონსულტაციო ცხელი ხაზი (116 006)
გენდერულად მგრძნობიარე მუნიციპალური პროგრამები
უწყებათაშორისი კომისია
Made on
Tilda