ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრალური პროგრამები

შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემა წარმოადგენს „ერთი ფანჯრის" პრინციპზე შექმნილ საჯარო ვებ-პორტალს, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა მომხმარებლისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდებას ქვეყანაში შრომის ბაზრის ტენდენციებზე, კარიერულ დაგეგმვასა და პროფესიებზე.

მომხმარებლისათვის უმთავრეს სირთულეს წარმოადგენს ინფორმაციის გაფანტულობა, მისი გაანალიზება და პრაქტიკაში გამოყენება.

შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ამოცანაა დაეხმაროს მომხმარებლებს აღნიშნული სირთულეების დაძლევაში. იგი წარმოადგენს საინფორმაციო ბანკს, სადაც თავმოყრილია შრომის ბაზრის ინფორმაცია, ადვილად გასაგებია და მარტივია მისი პრაქტიკაში გამოყენება.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიჰყევით ბმულს - http://www.lmis.gov.ge/Lmis/Lmis.Portal.Web/Default.aspx

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

მისამართი: 0105 ქ, თბილისი, სანაპიროს ქ. №2

ტელეფონი: +(995 32) 299 11 11

ელ-ფოსტა: ministry@moesd.gov.ge
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამით სარგებლობა შეუძლია სრულწლოვან (18 წელს მიღწეული) საქართველოს მოქალაქეს. პროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტი ენიჭება შემდეგ საქმიანობას:

 • ქალი მეწარმის მიერ ბიზნესის დაწყება/გაფართოება;
 • იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიერ ბიზნესის დაწყება/გაფართოება;
 • ახალგაზრდა (29 წლის ასაკის ჩათვლით) მეწარმე სუბიექტის მიერ ბიზნესის წამოწყება და არსებული ბიზნესის გაფართოება;
 • სოფლად/მაღალმთიან სოფელში ბიზნესის დაწყება/გაფართოება;
 • მაღალი ინკლუზიურობის მქონე სექტორებზე ორიენტირებული პროექტები;
 • შშმ პირთა მიერ ბიზნესის წამოწყება და არსებულის გაფართოება;

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს https://www.enterprisegeorgia.gov.ge/ka/Business-D...
მისამართი: თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. N5/16-18 (უზნაძის ქ. N18)
ტელეფონი: ცხელი ხაზი: 15 25
საერთაშორისო ზარებისთვის: + 995 32 296 00 10
ელ-ფოსტა: info@enterprise.gov.ge
Facebook

Worknet.gov.ge არის ვებ-პორტალი, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს შრომის ბაზრის ორ სუბიექტს, სამუშაოს მაძიებელსა და დამსაქმებელს. იგი კერძო დამსაქმებელს საშუალებას აძლევს მარტივად, სწრაფად და უფასოდ მოიძიოს ინფორმაცია სასურველი ადამიანური რესურსების შესახებ მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

პორტალზე კერძო დამსაქმებელს დამოუკიდებლად შეუძლია შექმნას და მართოს საკუთარი გვერდი, გამოაქვეყნოს კომპანიაში არსებული ვაკანსია, იხილოს გამოქვეყნებული ვაკანსიის მოთხოვნების შესაბამისად სისტემის მიერ ავტომატურად შერჩეული სამუშაოს მაძიებლების პროფილები და სურვილის შემთხვევაში დაუკავშირდეს მათ.

სისტემაში რეგისტრაციის გასავლელად გადადით ბმულზე: http://worknet.gov.ge/

ტელეფონი: 032 239 53 06

ელ-ფოსტა: infosesa@moh.gov.ge

Facebook


დევნილი და ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლებასთან ერთად, სააგენტოს საქმიანობის ძირითად მიმართულებას მათი საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფაც წარმოადგენს. 2020 წლამდე, საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამები, მხოლოდ დევნილებისთვის იყო ხელმისაწვდომი, ახლა კი, ამ პროგრამებით სარგებლობა ეკომიგრანტებსაც შეუძლიათ.

სააგენტოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა დევნილთა და ეკომიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ამ მიზნით, მათ საჭიროებებზე მორგებული მიზნობრივი პროექტებისა და პროგრამების შემუშავება და საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად გრანტების გაცემა.

სააგენტო ზრუნავს, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს პროფესიული განათლების, თვითდასაქმების, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისა და სურსათის გადამუშავების შესაძლებლობა ჰქონდეთ.

გარდა ამისა, სააგენტო ეხმარება იძულებით გადაადგილებულ პირებს ჩაერთონ სახელმწიფო სტრუქტურების, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტებსა და პროგრამებში, რომლებიც მიზნად საარსებო წყაროების შექმნის ხელშეწყობას ისახავენ.

მნიშვნელოვანია, რომ დევნილებსა და ეკომიგრანტებს გაუჩნდეთ შემოსავლის წყარო და დროთა განმავლობაში რაც შეიძლება ნაკლებად დამოკიდებული იყვნენ სახელმწიფო დახმარებაზე.

საარსებო წყაროებთან დაკავშირებული პროგრამების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ აქ - https://idp.gov.ge/livelihood-programs/
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის 15ა
ტელეფონი: 1505
ელ-ფოსტა: info@idp.gov.ge
Facebook

„ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ" სამშვიდობო ინიციატივა

 • ვაჭრობის წახალისება გამყოფი ხაზების გასწვრივ

საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს ინიციატივას, რომლის მიზანია ვაჭრობის წახალისება გამყოფი ხაზების გასწვრივ, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებთათვის ჰუმანიტარული და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, ახალი შესაძლებლობებისა შექმნისა და ხელშესახები სარგებლის მიღების, შიდა და საგარეო ბაზრებზე წვდომის, გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის კავშირების და ურთიერთობების, მიმოსვლის, საერთო ინტერესების გარშემო თანამშრომლობის ხელშეწყობისა და სამშვიდობო პროცესის გააქტიურებისათვის. შესაბამისად, წარმოდგენილი ინიციატივა მოიცავს საქართველოს მთავრობის მიერ გადასადგმელ ნაბიჯებს. ამასთან, ამ ინიციატივის სრულფასოვანი განხორციელების მიზნით, იძლევა შესაბამის დაინტერესებულ აქტორებს შორის ჩართულობის, დიალოგისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობას, რაც საქართველოს მთავრობის უპირატესი ამოცანაა.

 • აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობისათვის განათლების შესაძლებლობების განვითარება

საქართველოს მთავრობის მიდგომა და ხედვა ეფუძნება არჩევანის თავისუფლების, თანამშრომლობის, თანაბარი შესაძლებლობების, სამოქალაქო თანასწორობისა და კულტურული თვითმყოფადობის პატივისცემის პრინციპებს და ხელს უწყობს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრებ პირებს შეიძინონ წარმატებისა და თვითრეალიზებისთვის საჭირო ცოდნა და განავითარონ უნარები.

საქართველოს მთავრობის განსაკუთრებული ზრუნვის საგანს წარმოადგენს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები პირებისათვის:

 • მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უზრუნველყოფა;
 • აფხაზური ენის დაცვა და განვითარება;
 • განათლების სისტემაში ჩართვის შესაძლებლობების განვითარება და გამარტივება;
 • საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვისა და სწავლის გაგრძელების გამარტივება, ხარისხიან განათლებაზე წვდომა;
 • საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვის და საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელებისათვის შესაბამისი მექანიზმებისა და პროცედურების შექმნა/გამარტივება;
 • პროფესიული განათლების მიღების და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;
 • სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს -
https://smr.gov.ge/ge/page/40/nabiji-uketesi-momavlisken
მისამართი: ინგოროყვას ქ.7, თბილისი 0114
ტელეფონი: 032 299 90 80
ელ-ფოსტა: press@smr.gov.ge
Facebook

 • აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრების მონაცემები
„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის" პროგრამის ფარგლებში, შერჩეული იქნა პირველ ეტაპზე აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრის კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომელთა შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ. პროგრამის ფარგლებში პირველ ეტაპზე შერჩეულ საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთების აუქციონის გზით იჯარით გასაცემად განაცხადების მიღების დაწყების თარიღია 28 მარტი, დსრულების თარიღი 26 ივლისი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს - https://mepa.gov.ge/Ge/Projects/Details/189
მისამართი: თბილისი, გელოვანის ქ. 6
ტელეფონი: 1501
ელ-ფოსტა: info@mepa.gov.ge
Facebook

ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის არასამთავრობო პროგრამები

ქალთა ფონდი „სოხუმი" „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში" პროექტის ფარგლებში შექმნილი დღის სარეაბილიტაციო ცენტრი ძალადობის მსხვერპლ ქალებს სთავაზობს შემდეგ შესაძლებლობას:

პროფესიული უნარ-ჩვევების შემსწავლელი კურსი:

 • ჭრა-კერვის კურსი;
 • საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი;
 • პოლიმერული თიხის ნაკეთობა.
კურსი ტარდება წელიწადში 4-ჯერ 2 თვის ხანგრძლივობით.

ტრენინგები ქალთა მეწარმეობის ხელშეწობისთვის, სადაც ისინი ეუფლებიან ცოდნას:

 • როგორ დაწერონ CV;
 • როგორ წარმოაჩინონ თავი გასაუბრებაზე;
 • როგორ დაწერონ ბიზნეს გეგმა;
 • როგორ წამოიწყონ საკუთარი ბიზნესი.

ტრენინგი ტარდება წელიწადში ერთხელ.

მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა.

სასწავლო კურსის, ტრენინგის და წარმატებული ბიზნესპროექტის დაწერის შემდეგ, ქალებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ ფინანსური მხარდაჭერა საჭირო აღჭურვილობისთვის (სამუშაო იარაღები, მანქანა-დანადგარები და ა.შ.) 1200 ლარის ფარგლებში, საწყისი კაპიტალის სახით.

საგრანტო კონკურსი ცხადდება წლის ბოლოს წელიწადში ერთხელ.

დღის სარეაბილიტაციო ცენტრით სარგებლობა შეუძლია ძალადობის მსხვერპლ ქალებსა და რისკ-ჯგუფის ოჯახების წევრებს 10 სამიზნე მუნიციპალიტეტიდან - სამტრედია, ვანი, თერჯოლა, ბაღდათი, ტყიბული, წალენჯიხა, ზუგდიდი, სენაკი, ქობულეთი, ჩოხატაური.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს http://www.fsokhumi.ge/index.php/ka/saqmianoba-ka/zaladobis-winaagmdeg/reabilitacia-ka

მისამართი: ქუთაისი, მგალობლიშვილის №6
ტელ: (+995 431) 27 13 68; 597 40 51 46
ელფოსტა: woman@fundsokhumi.ge
Web: www.fsokhumi.ge

Facebook

ქალთა ფონდის მისიაა ქალთა გაძლიერება საქართველოში ქალთა უფლებების განხორციელების, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი სრულფასოვანი მონაწილეობის და თვითრეალიზაციისათვის, ფინანსური და ტექნიკური დახმარების, უნარების განვითარების და ფემინისტური ფილანთროპიის ჩამოყალიბების გზით.

ქალთა ფონდი თავის რესურსებს მიმართავს ქალთა ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფებისა და აქტივისტების გასაძლიერებლად, რათა მათი ინიციატივები და საქმიანობა იყოს სიცოცხლისუნარიანი და ეფექტური ისეთი სტრატეგიების შესაქმნელად, რომელიც რეალურად დაუპირისპირდება პატრიარქალურ ძალაუფლებრივ სისტემას.

ქალთა ფონდი აფასებს და პატივს სცემს ქალთა შემოქმედებით, პროდუქტიულ უნარებსა და ცოდნას, და ამასთანავე აცნობიერებს ჩვენს ქვეყანაში ძალაუფლებრივ ურთიერთობებში არსებულ დისბალანსს, რომელიც მცირე საშუალებას აძლევს ქალებს ისარგებლონ საკუთარი ფუნდამენტური უფლებებით და ხელს უშლის მათი პოტენციალის სრულფასოვან განხორციელებას. ამიტომ, ქალთა ფონდი საქართველოში მიზანმიმართულად ეხმარება ქალებს მათი შესაძლებლობებისა და ავტონომიის ზრდაში, რათა მომავალში მათ თვითონ შეძლონ წინ აღუდგნენ სქესთა შორის ძალაუფლების არათანაბარ განაწილებას.

ქალთა ფონდი საქართველოში ენდობა ქალის/ქალთა არჩევანს, მოიპოვოს შინაგანი ძალა, რომ უპასუხოს საკუთარ გენდერულ მოთხოვნებს და გავლენა მოახდინოს კონსტრუქციულ ცვლილებებზე საზოგადოებაში.

ქალთა ფონდი ემხრობა ბიზნესისა და მთავრობის სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დაფუძნებული ადგილობრივი ფილანთროპიის განვითარებას, რათა მესამე სექტორი საქართველოში გახდეს ძლიერი და დამოუკიდებელი.

ქალთა ფონდი ერთგულად იცავს მის მიერ შემუშავებულ ქველმოქმედების ეთიკურ სტანდარტებს როგორც "გამცემთან", ისე "მიმღებთან" ურთიერთობაში, პროდუქტული თანამშრომლობის ძლიერი ფილანთროპიული ხედვის შესაქმნელად.

ქალთა ფონდს ჯერა, რომ მათი რეპუტაციის საფუძველი არის საქმისადმი მათი დამოკიდებულების ეთიკურობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ინკლუზიურობა და სამართლიანობა.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიყევით ბმულს - https://womenfundgeorgia.org/ka/WhatWeDo/Grantmaking?fbclid=IwAR3yNcOOLAEYE7_ONUbG2cheZnFUA3h7am2NU9xul2gvtLA8E-kLDDSJKKE

მისამართი: სერგო ზაქარიაძის ქ. #8, მე-4 სადარბაზო, 1 სართული, ბინა #74, 0177
ელ-ფოსტა: info@womenfundgeorgia.org
Web: https://womenfundgeorgia.org/ka/Main
Facebook - https://www.facebook.com/womenfundgeorgia/

ფონდი „ფემინას" პრიორიტეტი ქალთა ფსიქოლოგიური, უფლებრივი და ეკონომიკური გაძლიერებაა.

ფონდი სტუდენტ ქალებს ხელს უწყობს განათლების მიღებაში სტიპენდიებით. ასევე მარტოხელა დედებს, ძალადობაგამოვლილ ქალებს და გოგონებს ხშირად უფინანსდებათ სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საჭიროებები. ამავე ჯგუფებს ხელს უწყობს დასაქმებაში. კერძოდ, ფონდი იძიებს ადამიანურ და ფინანსურ რესურსს მათთვის ციფრული ტექნოლოგიების, პროფესიული გადამზადებისა და განათლების სხვადასხვა შესაძლებლობების შეთავაზებებისათვის, რაც რეალურად მათ აძლიერებს და ეხმარება დასაქმებასა თუ დასაქმებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გაძლიერებაში.

მეტი ინფორმაციის მისაღებად მიჰყევით ბულს - https://www.facebook.com/Feminafund

Facebook


მისამართი: პეტრიაშვილის ქ. N25/27, მე-2 სართული, ბინა 32. თბილისი
ტელეფონი:
+995 032 2147498 / +995 558 697811
ელ-ფოსტა: team@eda.org.ge
Facebook
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს

CENN არის რეგიონული განვითარების ორგანიზაცია, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში მუშაობს გარემოს დაცვაზე, მდგრადი განვითარებისა და მწვანე ზონების ზრდის ხელშეწყობის გზით. ორგანიზაცია სპეციალიზირებულია რიგ სფეროებში, მათ შორის:
ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა,
დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა,
მდგრადი კლიმატისათვის საზოგადოებრივი ჯგუფების დაფუძნება და განვითარება,
ქალების/გოგონებისა და ახალგაზრდების გაძლიერება. მათი მონაწილეობა ინკლუზიური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიჰყევით ბმულს: http://www.cenn.org/
მისამართი: თბილისი, ბეთლემის ქუჩა №27
ტელ: 032 275 19 03
ელ ფოსტა: info@cenn.org
Web: http://www.cenn.org/
Facebook - https://www.facebook.com/ThinkNaturally

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მუშაობს მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებთან, რომლებსაც ქალები ხელმძღვანელობენ, რომ ხელი შეუწყოს ქალთა ჩართულობას ბიზნესში. დაწყებული ფინანსების მოპოვებიდან და დამთავრებული ბიზნეს კონსულტაციებით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ეხმარება ქალებს შეიძინოს უნარები, ცოდნა და რესურსები შემდგომი განვითარებისთვის.

ფინანსების ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს ადგილობრივი ბანკების მიერ გამოყოფილი საკრედიტო ხაზების მეშვეობით, რომლებიც გამიზნულია მხოლოდ იმ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის, რომლებსაც ქალები ხელმძღვანელობენ. ამასთან ერთად, ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურებით ეხმარება ბიზნესებს გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანი. ასევე თავაზობს გადამზადებას, მენტორობის პროგრამებსა და სხვა სახის მხარდაჭერას, რომ მეწარმე ქალებს ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების საშუალება მიეცეთ.

პროგრამა ფოკუსირებულია მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებზე, რომლებსაც ქალები ხელმძღვანელობენ. ეს მოიცავს ისეთ კომპანიებს, სადაც თანამშრომელთა რაოდენობა არ აღემატება 250 ადამიანს, ხოლო წლიური ბრუნვა 50 მილიონ ევრომდეა, ან ბალანსი 43 მილიონ ევროზე ნაკლებია. იმისათვის, რომ კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა პროგრამაში, კომპანიის მთლიანი საოპერაციო მართვის პასუხისმგებლობა უნდა იყოს ქალებზე, რომელიც, შესაძლოა აგრეთვე მთლიანად ან ნაწილობრივ ფლობდეს კომპანიას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევი ბმულს - https://ebrdwomeninbusiness.com/finance.xhtml

Facebook: https://www.facebook.com/ebrdhq

მისამართი: თბილისი,ატენის ქუჩა #16 ა
ტელეფონი: +995 32 2 193 003
ელ-ფოსტა: info@gfa.org.ge
Facebook
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს

ეკონომიკური ზრდის შედეგად შექმნილი ინკლუზიური, მაღალანაზღაურებადი და მაღალხარისხიანი დასაქმება

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს https://www.usaid.gov/ka/georgia/inclusive-economic-growth

"ორბელიანი" არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომლის მიზანია სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა, რათა თითოეულ მოქალაქეს გაუჩნდეს შესაძლებლობა შეცვალოს საკუთარი თემის/საზოგადოების ცხოვრება უკეთესობისკენ.

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში "ორბელიანის" ონლაინ პლატფორმის - app.orbeliani.net მეშვეობით უამრავი საჭირო, პრაქტიკული და კრეატიული იდეა დაფინანსდა საერთაშორისო ორგანიზაციების და დონორი ინსტიტუტებისგან მოძიებული ფინანსური რესურსებით."

"ორბელიანის" პოპულარობა იზრდება და ასევე იზრდება მოტივირებული ადამიანების რიცხვი, ვისაც სურს პატარა ნაბიჯებით შეცვალოს გარემო უკეთესობისკენ.

„ორბელიანი მეტი" Crowdfunding-ის პლატფორმაა სოციალური ინიციატივების მხარდასაჭერად და კარგი იდეებისთვის მეტი მხარდაჭერის გასაერთიანებლად.

ვებგვერდის გასაცნობად გადადით ბმულზე - https://orbelianimeti.ge/
მისამართი: თბილისი, რუსთაველის გამზირი N34
ტელეფონი: 032 298 20 72
ელ-ფოსტა: office@orbeliani.net
Facebook


მისამართი: ქ.ქუთაისი ნინოშვილის ქ # 27 საფოსტო ინდექსი: 4600 / ქ.ამბროლაური, დავით აღმაშენებლის # 24
ტელეფონი:
0431 26 48 61
ელ-ფოსტა: aic@gol.ge
Facebook
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს

LAG წყალტუბო, LEADER მიდგომაზე დაყრდნობით, მუშაობს ადგილობრივი განვითარების სხვადასხვა ასპექტზე, მათ შორის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, სათემო და სოციალური სერვისების, ახალგაზრდობისა და კულტურულ-სპორტული, გარემოსდაცვის მიმართულებით. ორგანიზაციისათვის მოწყვლადი და სამიზნე ჯგუფებია: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, მაღალმთიან ზონაში მცხოვრები პირები, ეკო-მიგრანტები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ქალები და ახალგაზრდები.

ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია:

 • სოფლად განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკისა და მექანიზმების მხარდაჭერა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში;
 • წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოციალური-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა ადგილობრივი კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობის საფუძველზე;
 • დევნილების, ეკო-მიგრანტების, მაღალმთიან ზონაში მცხოვრები პირების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ახალგაზრდებისა და ქალების განათლების, დასაქმების და განვითარების ხელშეწყობა;
 • სოციალური მეწარმეობისა და ინოვაციების დანერგვის ხელშეწყობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში.

LAG წყალტუბოს პროექტი მოიცავს საგრანტო კომპონენტსაც - პროექტების შეფასების კომისია მხარს უჭერს ბიზნეს, სათემო და საჯარო პროექტებს, რომლებიც ემსახურება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევას. საგრანტო კონკურსის 2 რაუნდის განმავლობაში მხარდაჭერილ იქნა 50-მდე პროექტი. მათ შორის, 10-მდე პროექტი ინიცირებულია ქალების მიერ, ხოლო მხარდაჭერილი პროექტების უმეტესობა მიმართულია ქალების დასაქმებისაკენ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს http://www.tskaltubolag.ge/ge/
მისამართი: ქ. წყალტუბო, ავალიანის ქუჩა, #5
ელ-ფოსტა: lagtskaltubo@gmail.com
Facebook

მცირე და საშუალო მეწარმოების განვითარების ასოციაცია (SMEDA) წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ, დამოუკიდებელ არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომლის მიზანია იზრუნოს და ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო ბიზნესის (SME) ზრდას და განვითარებას. SMEDA არის პირველი ციფრული ასოციაცია საქართველოში.

- SMEDA-ს მისიაა ხელი შეუწყოს SME ბიზნესის მდგრადობას, ზრდას და განვითარებას ადვოკატირების, მათ საჭიროებებზე მორგებული ინოვაციური მიდგომების, კონსულტირებისა და სწავლება-გადამზადების გზით;

- ბიზნესთან, საჯარო სექტორთან, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონორებთან, არასამთავრობო სექტორთან, საფინანსო ინსტიტუტებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით SMEDA უზრუნველყოფს მცირე და საშუალო ბიზნესის უმნიშვნელოვანესი როლის გამოკვეთას ქვეყნის ეკონომიკაში.

- SMEDA წარმოადგენს მცირე და საშუალო ბიზნესის ინტერესებს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად შესაძლოა გავლენას ახდენდეს ამ სექტორის არსებულ მდგომარეობასა თუ სამომავლო განვითარებაზე.

- SMEDA-ს მიზანია მდგრადი ბიზნეს ასოციაციის მოდელის განვითარება, რომელიც უზრუნველყოფს რეალურ, კონკურენტულ და განგრძობითი ღირებულებების შექმნას, როგორც მისი წევრების, ისე კონკრეტული სექტორებისა და კლასტერებისთვის.

SMEDA იწყებს ახალი მიმართულების განვითარებას - Women For SME, რომლის მიზანი, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ქალი მეწარმეობის ხელშეწყობა და მხარდაჭერაა.

SMEDA-ში ვიწვევთ ქალ მეწარმეებს საქართველოს ყველა კუთხიდან - ყველას, ვინც უკვე შემდგარ ბიზნესს ფლობს და მართავს ან ახლა გეგმავს საკუთარი საქმიანობის წამოწყებას.
შეავსეთ გაწევრიანების განაცხადი და შემოგვიერთდით: t.ly/hUvj

წყარო - https://www.facebook.com/SMEDevelopmentAssociation

დასაქმების ცენტრები შექმნილია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დასაქმების ხელშეწყობის პროექტის „სწავლა, წვრთნა, მიღწევა და კავშირების დამყარება დასაქმებისთვის! (ისწავლე დასაქმებისთვის!)" ფარგლებში.

პროექტს განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC), თელავის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (TEDEC), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოსთან (EAARA), ფონდთან „აფხაზინტერკონტი" (AIC) და ინოვაციების და ცვლილებების ინსტიტუტთან (ICI) ერთად, საქართველოს ექვს რეგიონში – იმერეთში, გურიაში, რაჭა–ლეჩხუმში, აჭარაში, შიდა ქართლსა და კახეთში ახორციელებს.

პროექტი მიზანად ისახავს განათლებადან შრომის ბაზარზე ეფექტური გარდამავალი მოდელის პოპულარიზაციას, რომელიც ხელს შეუწყობს დასაქმების შედეგების მიღწევას, სოციალურ ინტეგრაციას და სიღარიბისა და მოწყვლადობის დონის შემცირებას.

ქუთაისსა და გორში შექმნილ დასაქმების ცენტრებში კვალიფიციური კონსულტანტები დაგეხმარებიან კარიერულ განვითარებასა და სასურველი სამუშაოს მოძიებაში.

➤ გთავაზობთ:

👉შეისწავლოთ როგორ უნდა მოამზადოთ CV, სამოტივაციო წერილი და მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი სამსახური;
👉ჩაერთოთ პროფესიული მომზადების/გადამზადების კურსში და დაეუფლოთ თქვენთვის სასურველ პროფესიას;
👉გაიაროთ სტაჟირება წარმატებულ ბიზნეს კომპანიაში;
👉ისარგებლოთ კვალიფიციური დასაქმების კონსულტანტების დახმარებით სასურველი სამუშაოს მოძიების პროცესში.

📌დასაქმების სერვისების მიღება შეუძლია ნებისმიერ ზრდასრულ პირს, რომელიც ცხოვრობს იმერეთის ან შიდა ქართლის რეგიონში. სერვისებით სარგებლობა უფასოა.

📣გთხოვთ, შეავსოთ ქვემოთ მოცემული სააპლიკაციო ფორმა. ჩვენი კონსულტანტები დაგიკავშირდებიან თქვენ მიერ მითითებულ ნომერზე.

https://forms.gle/akVnzE8RnbencP6Y6
პ. ინგოროყვას ქ. N64 4600 Kutaisi T- 0431 25 13 30
nfo@edec.ge

ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამები

 • ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსახორციელებლად, თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას. განხორციელდება თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის სრულფასოვანი კვლევა. შემუშავდება და განხორციელდება ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკა, ტურისტული პოტენციალის უკეთ ათვისების სტრატეგია, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტები. გააქტიურდება თანამშრომლობა პარტნიორ მუნიციპალიტეტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა). მოხდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა სხვადასხვა ღონისძიებებით;

 • ბიზნესის სტიმულირება (კოდი: 04 01) - პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა; მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა; ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის, ცნობადობის ამაღლების და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით ადგილობრივი ღონისძიებების ჩატარება; ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური პროექტების დანერგვა, რომლებიც მოქალაქეებისთვის არსებული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებასა და ახალი სერვისების შექმნას უზრუნველყოფს. მიზნების მისაღწევად განხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: მათ შორის, ადგილობრივი ბიზნესმენების ხელშეწყობისა და მათი პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენა-გაყიდვების ჩატარება, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებები ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით და სხვ.

წყარო - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/6109871?publication=0

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://tbilisi.gov.ge/news/14248

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00) - ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2024 წელს განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - http://www.kutaisi.gov.ge/


სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება - პროგრამა მიზნად ისახავს მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი, შშმ, მრავალშვილიანი, ძალადობის მსხვერპლი, ზრუნვის სისტემიდან გასული, მარჩენალდაკარგული და ა. შ.) ჩართულობას პროექტებში, ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას. წარმოდგენილი პროექტები შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი შესაბამისი კომისიისა და დებულების მიხედვით. სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://zugdidi.gov.ge/ka

ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 02 11) - პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული ბიზნეს იდეების კონკურსში მონაწლეობას იღებს წყალტუბოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, რომელსაც პროექტის გამარჯვების შემთხვევაში წარმოეშობა ინდივიდუალურ მეწარმედ ან იურიდიულ პირად დარეგისტრირების ვალდებულება; ინდივიდუალური მეწარმე; მეწარმე იურიდული პირი. ბიზნეს იდეის წარდგენა ასევე შეუძლია ფიზიკურ პირს, ინდივიდუალურ მეწარმეს ან/და მეწარმე იურიდიულ პირს, რომელიც არ არის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, თუმცა, დაფინანსების შემთხვევაში, მის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადი სრულად განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

პროგრამის ბენეფიციარად (შემდგომში - ბენეფიციარი) ჩაითვლება ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც გადალახავს პროგრამის ბიზნეს იდეების გადარჩევის ეტაპს ან/და გამარჯვებული პროექტის ავტორია.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://tskaltubo.gov.ge/
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00) - მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური განვითარების მიზნით დასახული აქვს სხვადასხვა აქტივობებისა და ღონისძიებების განხორციელება. რომელშიც მოიაზრება: მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, პროგრამების, საინვესტიციო პროექტების მომზადება. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმების შემუშავებაში მონაწილეობა. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობა, საქართველოში გასამართ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმებში მონაწილეობა, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობა, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება ეკონომიკური განვითარების მიზნით, ინვესტიციების დაგეგმვა, ინვესტორებთან თანამშრომლობა, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე. ტურიზმის განვითარების მიზნით ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი ტურისტული ლოკაციების პოპულარიზაცია და ტურისტთა რაოდენობის ზრდას. მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა და დაცვა.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - http://khoni.gov.ge/

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლებას, ტურისტული ლოკაციების შესახებ ცნობადობის ამაღლებას და პოპულარიზაციას.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://vani.gov.ge/

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 00) - პრიორიტეტის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებული სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობა, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირება და პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის როგორც ტურისტული, ისე საინვესტიციო თვალსაზრისით მიმზიდველობის ზრდისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ძირითადი სფეროების, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://www.baghdati.gov.ge/

ადგილობრივი მეწარმეების მხარდაჭერა, ქალი მეწარმეების წახალისება მათთვის საჭირო აქტივობების შეთავაზებით - ქვეპროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებისათვის განხორციელდება სხვადასხვა აქტივობები, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი წარმოების პოპულარიზაციას და სოც.მეწარმეობის განვითარებას და ინოვაციების დანერგვას. იგეგმება დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება, რაც წაახალისებს ადგილობრივ მეწარმეებს.

წყარო - https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/6045118?publication=0
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://ozurgeti.mun.gov.ge/

ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა - პროგრამა მოიცავს განხორციელების შემდეგ ეტაპებს:

ა) ბიზნეს იდეების კონკურსის გამოცხადება;
ბ) ბიზნეს იდეების მიღება;
გ) ბიზნეს იდეების გადარჩევა;
დ) ბენეფიციარების გადამზადება;
ე) ბიზნეს გეგმების წარდგენა;
ვ) ბიზნეს გეგმების შეფასება;
ზ) გამარჯვებული პროექტების გამოცხადება;
თ) გამარჯვებული პროექტების დაფინანსება;
ი) გამარჯვებული პროექტების მიმდინარეობის მონიტორინგი;
კ) პროგრამის შეფასება.

პროგრამის მიზნებს წარმოდგენს:

ა) სოფლის მეურნეობის (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის) მხარდაჭერა;
ბ) აგროტურისტული პოტენციალის განვითარება;
გ) ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა;
დ) დასაქმების ხელშეწყობა.

წყარო - https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/6018349?publication=1
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://lanchkhuti.gov.ge/


ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება (ქვეპროგრამის კოდი 05 05 02) - ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით კონკურსის გამოცხადება ადგილობრივი ქალი მეწარმეებისთვის, სადაც ისინი კონკურსში გამარჯვების შედეგად მოიპოვებენ შესაბამის დაფინანსებას. 2023 წელს ჩატარებული შშმ პირების დედების ფოკუს ჯგუფების კვლევის საფუძველზე შშმ პირთა დედებისთვის დასაქმებისა და შემოსავლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის დაფინანსება, თითოეულ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 1 500 ლარისა.

წყარო - https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/6039941?publication=0

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://chokhatauri.gov.ge/

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 00) - პრიორიტეტი ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას.

წყარო - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/6010284?publication=1

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://zestafoni.gov.ge/

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 60.0 ათასი ლარი.

წყარო - https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/6095094?publication=0
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://tsalenjikha.gov.ge/

მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება (პროგრამული კოდი 07 02 01) - პროექტის მიზანია გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა რესურსები, შესაძლებლობები და არსებული პარტნიორული კავშირები, რათა მუნიციპალიტეტმა შეიმუშაოს და დინამიურად მართოს მუნიციპალური ტრანსფორმაციის პორტფოლიოს განვითარების ეტაპები, მოზიდულ იქნას დამატებითი რესურსები, შეიქმნას ინფორმაციის გავრცელების და ხელმისაწვდომობის მდგრადი და მოქნილი სისტემა და დაიგეგმოს და განხორციელდეს შესაბამისი ღონისძიებები, როგორც ტრანსფორმაციული ინტერვენცია სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებისთვის ბათუმში.

წყარო - https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/6012998?publication=0

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://batumi.gov.ge/

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა - ქალთა სოციალურ–ეკონომიკური გაძლიერება, ერთის მხრივ, გენდერული თანასწორობის ნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს. მეორეს მხრივ, აღსანიშნავია მისი სოციალური მნიშვნელობა. პორიგრამის მიზანია ქალების მეტი ჩართულობისა და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი და თანაბარუფლებიანი წევრების განვითარების ხელშეწყობა. მცირე მეწარმეობის განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროგრამებში, არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, დონორების, მიერ გამოცხადებულ პროექტებში თავიანთი იდეების განსახორციელებლად:

ა) ქალების სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერება და გააქტიურება;
ბ) მათი იდეების, მოსაზრებების განხილვა, განზოგადება;
გ) მათი დაინტერესების ამაღლება;
დ) მეტი ქალი ბიზნესში;
ე) მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა;
ვ) ქალთაშემოსავლებისზრდისხელშეწყობა;
ზ) მეწარმე ქალთა წახალისების ღონისძიებების გატარება.

წყარო - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/6041121?publication=1
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://kobuleti.gov.ge/

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა - კოდი 01 02 05 - ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება, ერთის მხრივ, გენდერული თანასწორობის ნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს. მეორეს მხრივ, აღსანიშნავია მისი სოციალური მნიშვნელობა. პორიგრამის მიზანია ქალების მეტი ჩართულობისა და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების, როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი და თანაბარუფლებიანი წევრების განვითარების ხელშეწყობა. მცირე მეწარმეობის განვითარება, სტიმული, მოტივაცია და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო მეტად გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროგრამებში, არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, დონორების, მიერ გამოცხადებულ პროექტებში თავიანთი იდეების განსახორციელებლად:

ა) ქალების სოციალურ-ეკონომიკურად გაძლიერება და გააქტიურება;
ბ) მათი იდეების, მოსაზრებების განხილვა, განზოგადება;
გ) მათი დაინტერესების ამაღლება;
დ) მეტი ქალი ბიზნესში;
ე) მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა;
ვ) ქალთაშემოსავლებისზრდისხელშეწყობა;
ზ) მეწარმე ქალთა წახალისების ღონისძიებების გატარება.

წყარო - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/6056939?publication=1
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://keda.gov.ge/

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ ეკონომიკური გაძლიერება - პროგრამის მიზანია ქალების მეტი ჩართულობისა და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი და თანაბარუფლებიანი წევრების განვითარების ხელშეწყობა. სტიმულირება და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროგრამებში, არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ საგრანტო პროექტებში.

წყარო - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/6043958?publication=1
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - http://www.shuakhevi.gov.ge/?m=2

სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება - მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 20 000 ლარი.

წყარო - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/6007605?publication=2

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://khulo.gov.ge/khulos-shesakheb

ახალგაზრდების გაძლიერების არასამთავრობო პროგრამები
ახალგაზრდული ასოციაცია „დრონი" არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მისიაა ხელი შეუწყოს თანამედროვე, ჯანსაღი და განათლებული საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

DRONI დაარსდა 2003 წელს და დღეს ის მხარს უჭერს ახალგაზრდულ პოლიტიკას, ახალგაზრდულ მუშაობას და ახალგაზრდობის განვითარებას არაფორმალური განათლების მეშვეობით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე -
https://droni.org/?fbclid=IwAR3zuJSG6j7QKfmxRNksa9y3TNxpnbPk2h60XoHDtNHVqHNjwPQdnDfHqWE
ტელეფონი: 574 27 11 27
ელ-ფოსტა: contact@droni.org
Facebook

სწავლა საზღვარგარეთ "ანგლო-ჯორჯია"-სთან ერთად

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს - http://www.anglo-georgia.com/ka
მისამართი: თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის №6
ტელეფონი: 555 16 57 75
ელ-ფოსტა: info@anglo-georgia.com
Facebook: https://www.facebook.com/Anglo-Georgia

Erasmus+ არის ევროკავშირის პროგრამა ევროპაში განათლების, ტრენინგის, ახალგაზრდობისა და სპორტის მხარდასაჭერად.

დამატებითი ინფორმასიისთვის მიყევით ბმულს - https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებელის 89/24
ტეელფონი: 574 27 11 27
ელ-ფოსტა: info.georgia@salto-youth.net
Facebook: https://www.facebook.com/EP.Georgia/?ref=page_internal


ახალგაზრდების გაძლიერების ცენტრალური პროგრამები
„ახალგაზრდობის პლატფორმა", ერთი ფანჯრის პრინციპის მქონე შესაძლებლობების პირველი ონლაინ სივრცეა. მისი მეშვეობით ახალგაზრდები და ყველა შესაძლებლობის გამცემი ორგანიზაცია, ერთ სივრცეში ერთიანდება. „ახალგაზრდობის პლატფორმის" მეშვეობით, ახალგაზრდები სხვადასხვა შესაძლებლობებს ეცნობიან და ერთვებიან ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაგეგმილ აქტივობებში.

გაეცანი ვებგვერდს და დარეგისტრირდი აქ: https://youthplatform.gov.ge/ka
მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №76 ბ
ტელეფონი: 032 230 02 03

განათლება საზღვარგარეთ

საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს სპეციალურ პროგრამებს და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას სთავაზობს იმავე უფლებებსა და პრივილეგიებს, რაც ხელმისაწვდომია ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის - საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელების მიზნით საერთაშორისო საგანმანათლებლო და გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს -
https://smr.gov.ge/ge/page/50/ganatleba-sazgvargaret
მისამართი: ინგოროყვას ქ.7, თბილისი 0114
ტელეფონი: 032 299 90 80
ელ-ფოსტა: press@smr.gov.ge
Facebook


სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი დაარსდა 2014 წელს და 2014-2021 წლებში 1100-ზე მეტი სასწავლო სტიპენდია გასცა საზღვარგარეთ სწავლის მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მათმა ნაწილმა უკვე დაასრულა საზღვარგარეთ სწავლა, დაბრუნდა ქვეყანაში და მიღებული ცოდნის რეალიზებას საკუთარ ქვეყანაში განაგრძობს.

ცენტრის მიზანია სახელმწიფოს განვითარების პრიორიტეტების გათვალისწინებით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უნარებისა და ცოდნის მქონე კადრების მომზადება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცენტრი იძლევა შესაძლებლობას საქართველოს მოქალაქეებმა საზღვარგარეთ მიიღონ საუკეთესო განათლება და სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდგომ მიღებული ცოდნის რეალიზება საკუთარ ქვეყანაში განაგრძონ. სახელმწიფოს დაფინანსებით სწავლის დასრულების შემდეგ სამაგისტრო, სადოქტორო და სახელოვნებო პროგრამის კურსდამთავრებულები საქართველოში ბრუნდებიან 3 წლამდე ვადით და მუშაობას განაგრძობენ შესაბამის სფეროში.

დაფინანსება გაიცემა კონკურსის წესით სამართლიანობის, შეჯიბრებითობისა და გამჭირვალობის პრინციპების დაცვით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს - https://iec.gov.ge

მისამართი: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 7, მეორე სართული

ტელეფონი: 032 297 01 97

ელ-ფოსტა: info-iec@iec.gov.ge

Facebook: https://www.facebook.com/iec.gov.ge/

ახალგაზრდების გაძლიერების მუნიციპალური პროგრამები