გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ოჯახში ძალადობის რისკების
ინდიკატორების რუკა

 • ოფიციალური სტატისტიკა
  ცალკეული რეგიონის სტატისტიკის სანახავად
  რუკაზე აირჩიეთ შესაბამისი ერთეული.
 • ქალთა ფონდი „სოხუმის" კვლევის მონაცემები
  ცალკეული მუნიციპალიტეტის მონაცემების სანახავად
  რუკაზე აირჩიეთ შესაბამისი ერთეული.
 • რუკის მიზანი
  2021 წლიდან, ქალთა ფონდი „სოხუმის" მიერ, კანადის „თანასწორობის ფონდის" (Equality Fund) მხარდაჭერით, შეიქმნა და ამოქმედდა ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი". ეს არის საქართველოში ერთადერთი ელექტრონული საინფორმაციო პლატფორმა, სადაც ერთ სივრცეშია გაერთიანებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად საქართველოში არსებული დახმარებისა და მხარდაჭერის სერვისების შესახებ სრული ინფორმაცია, რომლებიც მიეწოდება ოჯახში ძალადობა გამოვლილ ქალებს ეროვნულ თუ ადგილობრივ დონეზე, სახელმწიფო სტრუქტურებისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ.

  2023 წელს, არსებული ციფრული რესურს ცენტრის პლატფორმაზე ამოქმედდა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის რისკების ინდიკატორების რუკა, რაც ითვალისწინებს სამიზნე რეგიონების ცალკეულ საპილოტე მუნიციპალიტეტებში ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის რისკებისა და უსაფრთხოების ხარისხის შეფასებას, არსებულ საფრთხეებზე დროული რეაგირების მოხდენისა და შესაბამისი ადვოკატირების გაწევის მიზნით.

 • მონაცემების შეგროვების მეთოდოლოგია
  სქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის რისკების შეფასება განხორციელდა ფონდი „სოხუმის" 4 სამიზნე რეგიონის: იმერეთი, სამეგრელო, გურია, აჭარა - 10 სამიზნე მუნიციპალიტეტში: ზუგდიდი, წალენჯიხა, სენაკი, წყალტუბო, ხონი, ქუთაისი, ბაღდათი, ჩოხატაური, სამტრედია, ქობულეთი.

  ქალთა მიმართ ძალადობის რისკების შესაფასებლად, საიტზე განთავდა და განახლა, სამიზნე რეგიონში მდგომარეობის ამსახველი ოფიციალური სტატისტიკა:
  • 112 საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის სტატისტიკა - ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე, 112-ის „ჩუმი განგაშის" ღილაკის გამოყენების სტატისტიკა რეგიონის მიხედვით მონაცემები.
  • სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სტატისტიკა;
  • 116006-ში დაფიქსირებული ზარების სტატისტიკა;
  • მუნიციპალური სერვისებისადმი ძალადობის მსხვერპლთა მიმართვიანობის და მიღებული სერვისების სტატისტიკა (საპილოტე მუნიციპალიტეტების მიხედვით);
  • მოსახლეობის უმუშევრობის დონე (ერთიანი და საპილოტე მუნიციპალიტეტების მიხედვით)
  • საარსებო შემწეობის მიმღებთა სტატისტიკა და ა.შ.

  სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მასშტაბების და აქტუალობის შესაფასებლად, მისი გამომწვევი მიზეზებისა და ფაქტორების შესასწავლად, და ასევე ქალთა მიმართ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული, მუნიციპალური თუ საზოგადოებრივი სერვისების შესახებ ქალების ინფორმირებულობის და ხელმისაწვდომობის გასაგებად, წელიწადში ორჯერ ტარდება რაოდენობრივი კვლევა, რაც ადგილებზე ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მასშტაბების და მისი წარმოშობის რისკების ტენდენციების განსაზღვრის დამატებით შესაძლებლობას მოგვცემს. აღნიშნული ინფორმაცია ხელს შეუწყობს დაინტერესებული პირების მხრიდან პრობლემების დროულ იდენტიფიცირებას, მათ აღმოსაფხვრელად მონაცემებზე დაფუძნებული ინტერვენციების დაგეგმვას და უწყებათაშორის კოორდინაციას.
Made on
Tilda