უფასო მგზავრობა


სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 40 თეთრი. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა.
ქალთა ოთახი

ეს არის ახალი მუნიციპალური სერვისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შექმნილი ღია სივრცე, საინფორმაციო-საკონსულტაციო რესურსცენტრი, რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი ქალებს, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობაში და გაზარდოს/წაახალისოს ქალების და მამაკაცების თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

„ქალთა ოთახი" უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე კარგი მმართველობის პრინციპების დანერგვას და მისი ქმედითუნარიანობისა და ეფექტიანობის გაზრდას.

„ქალთა ოთახის" საშუალებით ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთარ მოსახლეობას (განსაკუთრებით, ქალებს და გოგონებს) სთავაზობს დამატებით საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე, თავისუფალ, ღია სივრცეს დასვენებისა და სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობისთვის.

ქალთა ოთახის მომხმარებლები არიან:

► ადგილობრივი მოსახლეობა (ქალები, კაცები, ახალგაზრდები, ბავშვები);

► მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები;

► არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები და ა.შ.;

► კერძო სექტორი.


ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ:

► კომპიუტერითა და ინტერნეტით;

► საკონსულტაციო სერვისით;

► საბავშვო კუთხით; სივრცით, სხვადასხვა შეხვედრების მოსაწყობად;

► ბიბლიოთეკით;

► საგანმანათლებლო სერვისით და ა.შ.
შიდა ქართლის მხარე
 • გორის მუნიციპალიტეტი
  • იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70.0 – E70.1), გლუტენის დაავადება (ცელიაკია ICD K90.0), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80), ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება - ქვეპროგრამის ფარგლებში:
  1. ა) იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ, ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით, გარდა (ცელიაკიით და ფენილკეტონურიით) დაავადებული ადამიანების, სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების, ადაპტური ტექნოლოგიების და მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს არაერთჯერადად წლიური ლიმიტის 500 (ხუთასი) ლარის ამოწურვამდე;
  ბ) ცელიაკიით (ICD K90.0) და ფენილკეტონურიით (ICD E70.0; E70.1) დაავადებული ადამიანების სარეაბილიტაციო საჭიროებების დაფინანსება განისაზღვროს არაერთჯერადად წლიური ლიმიტის 1500 (ერთიათას ხუთასი) ლარის ამოწურვამდე;
  2. ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, ცელიაკით, ფენილკეტონურიით, ჰიდროცეფალიით და ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება განისაზღვროს ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
  3. (0-დან 18 წლამდე) აუტიზმის სპექტრის მქონე (F84.0; F84.1; F84.9) ბავშვების სამედიცინო სტაციონარული ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო სარეაბილიტაციო ღონისძიებების თანადაფინანსება განისაზღვროს არაერთჯერადად წლიური ლიმიტის 2 000 (ორი ათასი) ლარის ამოწურვამდე.
  მიზანი - ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

  • ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება - ონკოლოგიური (ონკოპათოლოგიური) ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მკურნალობის მომსახურების თანადაფინანსება განისაზღვროს არაერთჯერადად, სამედიცინო მომსახურებისათვის პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, წლიური ლიმიტის – 500 (ხუთასი) ლარის ამოწურვამდე; კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს არაერთჯერადად, წლიური ლიმიტის – 500 (ხუთასი) ლარის ამოწურვამდე; მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა არაერთჯერადად, წლიური ლიმიტის 500 (ხუთასი) ლარის ამოწურვამდე, ამ მუხლში აღნიშნულ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში.
  მიზანი - ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

  უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა -
  1. მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კუთხით დასაფინანსებელ დახმარების მიმღებთა (ბენეფიციართა) კონტინგენტია:
  ა) გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები;
  ბ) გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პარკინსონიზმით დაავადებული პაციენტები.

  2. მედიკამენტებით დახმარება გაეწევა გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე შემდეგ დაავადებათა კატეგორიის ბენეფიციარებს:
  ა) თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით დაავადებულ პირებს;
  ბ) შაქრიანი დიაბეტი ტიპი II-ით (ინსულინდამოუკიდებელი) დაავადებულ პირებს;
  გ) ბრონქიალური ასთმით დაავადებულ ადამიანებს;
  დ) ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების მქონე ადამიანებს;
  მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: ა) პარკინსონიზმით და ეპილეფსიით დაავადებული, ბ) 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე: თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით; შაქრიანი დიაბეტი ტიპი II-ით (ინსულინდამოუკიდებელი); ბრონქიალური ასთმით დაავადებულ პირებს, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების მქონე ადამიანებს, თვალის ქრონიკული დაავადების (გლაუკომა) სამედიცინო კოდი H40-დან H42-ის ჩათვლით; H42*".
  მიზანი - დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობისათვის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

  • მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - სოციალურად დაუცველი ადამიანების, სტუდენტების, სპორტსმენების, ომის ვეტერანების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანების, სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის, რეინტეგრაციაში მყოფი, მრავალშილიანი ოჯახების, ძალადობის მსხვერპლი ადამიანების, უხუცესი ადამიანების, სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებულთა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.
  მიზანი - გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის, ასევე გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების – დევნილი მოსახლეობის, ადგილობრივი სოციალური პროგრამებით სარგებლობა.

  • დედ-მამით ობოლი ბავშვებისა და იმ ბავშვების დახმარება, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები - ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-დან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშვების, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას სტაციონარული მკურნალობისათვის 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
  0-დან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვების და იმ ბავშვების, რომელთა მშობლებსაც შეზღუდული აქვთ მშობლის უფლება-მოვალეობები, ერთჯერად ფულად დახმარებას ყოველ ბავშვზე - 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.
  მიზანი - ობოლი ბავშვების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

  • მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება - ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად მე-3 შვილის შეძენაზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ 0-დან 150000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე 0-დან 18-წლამდე 3-შვილიანი ოჯახები.
  ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18-წლამდე ასაკის მქონე 4-შვილიანი ოჯახები.
  ერთჯერადად (თითო ბავშვზე) 200 (ორასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ 0-დან 18-წლამდე ასაკის მქონე გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 5 და მეტშვილიანი ოჯახები.
  მიზანი - მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება.

  • მარტოხელა მშობლის დახმარება - ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებს გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობელი, რომელსაც ჰყავს (0-დან 18-წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვს მინიჭებული (0-დან – 70 000-ის ჩათვლით) სოციალური სარეიტინგო ქულა;
  ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებს გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობელი, რომელსაც ჰყავს (0-დან 18-წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვს მინიჭებული (70 000-დან – 100 000-ის ჩათვლით) სოციალური სარეიტინგო ქულა;
  ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებს გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობელი, რომელსაც ჰყავს (0-დან 18-წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვს მინიჭებული (100 000-დან – 150 000-ის ჩათვლით) სოციალური სარეიტინგო ქულა.
  მიზანი - მარტოხელა მშობლის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

  • უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი, მიუსაფარი, უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - ქვეპროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა ქირით უზრუნველყოფა განხორციელდება წლის განმავლობაში ფულადი დახმარების გზით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ ფართში ყოველთვიურად, თვეში - 180 (ასოთხმოცი) ლარის ოდენობით.
  მიზანი - მძიმე სოციალური პირობების მქონე ოჯახების დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა.

  • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის (ბენეფიციარების) დახმარების გაწევა - ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით გაეწევა დახმარება - 350 (სამასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
  მიზანი - ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

  • 2021 წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული სრულწლოვანი (არაუმეტეს 21 წლისა) მოქალაქეების დახმარება - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად სოციალურ დახმარებას - 350 (სამასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, რეგისტრაციისა და დავალიანებების დაფარვის მიზნით (ქონების რეგისტრაცია, კომუნიკაციების შეყვანა და დარეგისტრირება; კომუნალური გადასახადების (დავალიანება) დაფარვა, შრომითი მოწყობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის ღირებულების ანაზღაურება (მართვის მოწმობა და სხვა საჭიროება). ერთი წლის განმავლობაში დახმარებას მიიღებს გორის მუნიციპალიტეტში 2021 წლამდე რეგისტრირებული პირი, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი და 2021 წლის 1 იანვრიდან გავიდა სახელმწიფო ზრუნვიდან.
  წლის განმავლობაში, ფსიქოთერაპიის კურსის გასავლელად, ერთჯერად დაფინანსებას 350 (სამასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით მიიღებს 18 წლამდე ძალადობის შედეგად ფსიქოთერაპიის საჭიროების მქონე ბავშვი (საჭიროების შემთხვევაში ოჯახთან ერთად), რომელიც რეგისტრირებულია 2021 წლამდე გორის მუნიციპალიტეტში.
  მიზანი - მზრუნველობასმოკლებული ბავშვების დაცვა.

  • ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების დახმარებას, რომლებიც სოციალურ წესში გათვალისწინებულ არც ერთ კატეგორიას არ მიეკუთვნებიან და დახმარების თხოვნის მომენტში, სხვადასხვა მიზეზების გამო, განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სამუშაო ჯგუფის მიერ, არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით.
  მიზანი - სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://gori.gov.ge/

 • ქარელის მუნიციპალიტეტი
  • მოსახლეობის მკურნალობა - მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
  საქართველოში მოქმედებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვადასხვა სახისა და მოცულობის, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო პროგრამები. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის #36 დადგენილება, ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ" რომელიც ძალაშია 2013 წლის 28 თებერვლიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურად გაწერილია ყველა სერვისი, რომელსაც ანაზღაურებს სახელმწიფო. აღნიშნული დადგენილების მოქმედების სფეროში ვერ ხვდება ზოგიერთი დაავადების მკურნალობის ღირებულების სრული ანაზღაურება, რაც დღეის მდგომარეობით, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია. აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის, ან გამოკვლევის (გარდა: კოსმეტიკური პროცედურებისა; ფაკიური ლინზის გადანერგვისა; რეფრაქციული ანომალიის კორექციისა ექსიმერული ლაზერით - LASIK მეთოდი; ბარიატრიული ოპერაციებისა - 150 000 ქულის ზემოთ; ექიმის ჰონორარისა.) ა) ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილის თანადაფინანსებას 40%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 4000 ლარისა, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.
  იმ კარდიოლოგიურ მომსახურებაზე, რომელიც ანაზღაურდება სახელმწიფოს მიერ "საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილების ფარგლებში, თანადაფინანსება მოხდება სახელმწიფოს მიერ ამ დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფის მიხედვით აუნაზღაურებელი ნაწილის 40%-ით.
  იმ ბენეფიციარებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით და, რომელთა მკურნალობის, ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი არ აღემატება 300 ლარს, დაფინანსება განხორციელდება 100%-ით, ხოლო თუ თანხა აღემატება 300 ლარს, ემატება 300 ლარს ზემოთ დარჩენილი თანხის 40 %-ი, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.
  დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები).
  დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: ანგარიშფაქტურა, წინასწარი კალკულაცია (რომელიც უნდა შეიცავდეს ორგანიზაციის რეკვიზიტებს), ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებელის პირადობის მოწმობის ასლი და/ან სხვა დოკუმენტი - საჭიროების შემთხვევაში".

  • მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება - ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით, მრავალშვილანი ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
  მრავალშვილიან ოჯახებში, ახალშობილთა დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც შეეძინათ მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი. პროგრამის მიხედვით, ოჯახს გაეწევა შემდეგი დახმარება: მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში 600 ლარი. მეოთხე შვილის დაბადების შემთხვევაში 800 ლარი. მეხუთე შვილის დაბადების შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 1000 ლარზე 200-200 ლარის დამატებით. ტყუპების შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რიგითობის გათვალისწინებით. დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).
  2022 წლის დეკემბრის თვეში მრავალშვილან ოჯახებში დაბადებულ ახალშობილთა დახმარება (ანაზღაურების გაცემა) შესაძლებელია 2023 წლის პირველ თებერვლამდე.
  დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, ბავშვის(ბავშვების) დაბადების მოწმობები, მშობლების/მშობლის (მეურვის/მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი, განმცხადებლის (მშობელი, მეურვე და სხვა) საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - http://shidakartli.gov.ge/ge/municipalities/index/4
 • კასპის მუნიციპალიტეტი
  • სოციალური დაცვა -
  1. პროგრამა უზრუნველყოფს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე კასპის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობებს. ონკოლოგიური ავადმყოფის სამედიცინო და მედიკამენტოზური დახმარება - ამ პროგრამით დახმარებას მიიღებს ონკოლოგიური ავადმყოფიროგორც ა) ოპერციული მკურნალობისთვის, ასევე სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის, ონოლოგიურ ავადმყოფს 1-ლი პუნქტის „ა" და „ბ" ქვეპუნქტით – ოპერაციისა და სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის დახმარება გაეწევა თითოეულ შემთხვევაში მოთხოვნილი თანხის დაფინანსებით, წლიური ლიმიტის, 1000 ლარის ამოწურვამდე.; კიბოსწინარე დაავადებით დაავადებულთა ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კეთილთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის დღის სტაციონარი) მკურნალობის თანადაფინასება თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 700 ლარისა; იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, მისი დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 50%-ით, არა უმეტეს 1000 ლარისა. ნეიროქირურგიული და ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული ოპერაციები ხერხემალსა და კიდურებზე და ამ ოპერაციებთან დაკავშირებული საფიქსაციო საშუალების ამოღებაბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც „ა", ასევე „ბ" ქვეპუნქტებით. „ა" და „ბ" თითოეული ქვეპუნქტით სარგებლობისას დაფინანსება მოხდება პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა;

  იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, „ა" და „ბ" თითოეული ქვეპუნქტით სარგებლობის დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 700 ლარისა.; კუჭის რეზექცია და გასტრექტომია რომლის თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 3000 ლარისა; 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული მომსახურების დაფინანსება: დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის დაფინანსებით: 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება. თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად მომხმარებლის მიერ გადასხდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 1000 ლარისა; თვალის ოპერაციის, თვალის ინექციის და მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსება. დახმარება მოხდება:
  ა) თვალის ოპერაციის თანადაფინანსებით; ბ) ინექციის დაფინანსებით; გ) მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსებით, ბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც „ა" , ასევე „ბ" და „გ" ქვეპუნქტებით. „ა" და „გ" ქვეპუნქტებით სარგებლობისას დაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის დაფინანსებით: 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა, ხოლო „ბ" ქვეპუნქტით სარგებლობისას დაფინანსდეს თვალის ერთი ინექცია ერთჯერადად არაუმეტეს 300 ლარის ოდებობით; ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა" და „გ" ქვეპუნქტების შემთხვევაში ავადმყოფმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, მისი დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 70%-ით, არაუმეტეს 500 ლარისა; ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება ოპერაციული მკურნალობისთვის (გარდა საკეისრო კვეთის, ესტეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მომსახურებისა, პლასტიკური ქირურგიისა) ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს ბენეფიციარი, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად მოთხოვნილი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; სიმსივნით დაავადებულ პირთა კონსულტაცია (ერთი), კვლევები, მანიპულაციები და პროცედურები.
  ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი კონსულტაციისთვის (ერთი), კვლევებისთვის, მანიპულაციებისთვის და პროცედურებისთვის: 300-ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; სამედიცინო (ამბოლატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინასება ამ მუხლით ერთჯერადად დახმარების მიმღები არის ბენეფიციარი (მათ შორის ონკოლოგიური), რომელსაც ამოწურული აქვს სამედიცინო მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ლიმიტი. ავადმყოფს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად თანადაფინანსებით, დაუფინანსებელი თანხის 50%- ით, არუმეტეს 1000 ლარისა; კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიის დაფინანსება - ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ერთი ან რამდენიმე ორგანოს, რომელიც აღნიშნულია ერთ ფორმა №100-ში) კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) გამოკვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიისათვის მოთხოვნილი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; და ბენეფიციარი, რომელიც არის „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არის 65001-მდე ამ მუხლით დახმარებას მიიღებს 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია, ემბოლექტომია, ემბოლიზაცია, სისხლძარღვების სტენტირება, შუნტირება, სისხლძარღვების პლასტიკა ან/და რეზექცია, ლიგირება. - თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად, მომხმარებლის მიერ გადასახდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა:

  უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
  1ა) ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები;
  ბ) ბრონქიალური ასთმით და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით დაავადებული პაციენტები;
  გ) პარკინსონით დაავადებული პაციენტები;
  დ) გლაუკომით დაავადებული პაციენტები;
  ე) ფსორიაზით დაავადებული პაციენტები;
  ვ) ვიტილიგოთი დაავადებული პაციენტები;
  ზ) იქტიოზით (იხტიოზი) დაავადებული პაციენტები;
  თ) გულის უკმარისობით (III - IV სტადია) დაავადებული პაციენტები;
  ი) ღვიძლის დაავადებებით დაავადებული პაციენტები;
  კ) თირკმელების ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტები;
  ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით. დასაფინანსებელი მედიკამენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ექვსი თვისათვის განკუთვნილ ნორმას. კარდიოქირურგიული ოპერაცია, მწვავე ინფარქტი, მწვავე ინსულტის (თავის ტვინის იფარქტი) შემდგომ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. განცხადება თანდართული დოკუმეტებით ბენეფიციარმა უნდა წამოადგინოს სამედიცინო დაწესებულების დატოვებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. ონკოლოგიური პაციენტის სიმპტომური მკურნალობა. ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. სოციალურად დაუცველ პენსიონერ ბენეფიციარს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 65 001-მდე, მედიკამენტური დახმარება გაეწევა ერთჯერადად არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით.
  სტაციონარში ხანგრძლივად მყოფი ბენეფიციარის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - ამ მუხლით ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს სტაციონარში ხანგრძლივად (ერთი თვეზე და მეტი) მყოფი ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 1000 ლარის ოდენობით; დაავადებულ პირთა დახმარება - ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით, არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ფენილკეტონურიით, ცელიაკიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით IV ხარისხის, 0-დან 18-წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული), ალცჰაიმერით, ცისტური ფიბროზით, ქონდროდისტროფია, ქონდრისკაცობა (ნანიზმი) დაავადებულ პირებზე სოციალური დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 400 ლარის ოდენობით; დაავადებულ პირთა სარეაბილიტაციო დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით, არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ცელიაკიით, ფენილკეტონურიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით IV ხარისხის, 0-დან 18-წლამდე ასაკის არაორგანული ენურეზით დაავადებული პირები, ერთ ბენეფიცარზე რეაბილიტაციისთვის მომსახურებისთვის ვაუჩერით განკუთვნილია 1000 ლარი მის სრულად ამოწურვამდე; ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებული პირი სპეციალური კვებისთვის 1000 ლარის ოდენობით; თირკმლის უკმარისობით (დიალიზი) დაავადებულ პაციენტთა დახმარება - ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 800 ლარის ოდენობით. ასევე საგანგებო, განსაკუთრებული, ან/და პანდემიის მდგომარეობების, დროს რაც იწვევს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვას თირკმლით უკმარისობით დაავადებულ (ჰემოდიალიზი) თითოეულ ბენეფიციარს არსებული მდგომარეობის დასრულებამდე თვეში ერთხელ ტრანსპორტირებისთვის ჩაერიცხოს დახმარება 300 ლარის ოდენობით; ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ მხედველობით I ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვან ბავშვებს 500 ლარის ოდენობით. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ეტლით დახმარება - ეტლის შესაძენად ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკისას, ეტლის საფასურის 50 %-ით თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 200 ლარისა. მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები, შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი და ერთ-ერთი მშობელი და შვილები რეგისტრირებული არიან და ცხოვრობენ კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ოჯახი დახმარებას მიიღებს თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება - ამ დახმარების მიმღები არის ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, ერთ-ერთი მშობელი და შვილები რეგისტრირებული არიან და ოჯახით ცხოვრობენ კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. მარტოხელა მშობლის დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება ერთჯერადად მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მარტოხელა მშობელს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 400 ლარის ოდენობით; ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება - დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი ბავშვების ასევე, დედით ან მამით ობოლი ბავშვების დახმარება - ამ მუხლით დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; 0-დან 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი, 0-დან 18- წლამდე ასაკის მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, 0-დან 18- წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული პირების საკურორტო დახმარება - საკურორტო დახმარება, ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო ვაუჩერით მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით. სტუდენტების დახმარება- ამ მუხლით დახმარება ერთჯერადად გაეწევა სტუდენტს, რომელიც სწავლობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (უნივერსიტეტი, სასწავლო უნივერსიტეტი), არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით(გარდა ერთიანი ეროვნულ გამოცდების შედეგად მიღებული გრანტისა) და აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:
  ა) არის დედ-მამით ობოლი;
  ბ) არის მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი (3 და მეტი შვილი) ოჯახიდან;
  გ) არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და ოჯახს მინიჭებული აქვს 0-დან 65 001-მდე სარეიტინგო ქულა; სტუდენტთა დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იძულებით გადააადგილებული ოჯახებისთვის. აღნიშნული კატეგორია დახმარებას - სასაჩუქრე პაკეტს მიიღებს ერთჯერადად, 2023 წლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით. სასაჩუქრე ვაუჩერის ღირებულებაა 90 ლარი; კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - აღნიშნული კატეგორია დახმარებას მიიღებს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - სოციალური დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის, 9 მაისისთვის, ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დახმარება - ამ მუხლით დახმარების მიმღებია საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 700 ლარის ოდენობით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდთა საკურორტო დახმარება - ამ მუხლით დახმარების მიმღები არიან საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდები. ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო ვაუჩერით მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული ვაუჩერის მფლობელს უფლება აქვს ისარგებლოს მის მიერ შერჩეულ საქართველოს კურორტებზე არსებულ სასტუმროებში არაუმეტეს 10 დღე-ღამით; ხანძრის შედაგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა). ხანძრის შედაგად კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად დაზარალებულ ოჯახებს მიეცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 5 000 ლარისა. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება 500 ლარი შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურებაზე:
  ა) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
  ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
  გ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
  დ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;
  ე) უპატრონო მიცვალებული;
  ვ) კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (80 ბენეფიციარი) მცხოვრები უმწეო მოქალაქეთა უფასო კვების მომსახურება.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://kaspi.gov.ge/

 • ხაშურის მუნიციპალიტეტი
  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი
  უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი ბინის ქირით უზრუნველყოფა, მათ შორის ძალადობის მსხვერპლთათვის თვიურად 180 ლარამდე;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი
  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფინსაური დახმარება 200 ლარის ოდენობით;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი
  ქრონიკული დაავადების მქონე ავადმყოფების უფასო მედიკამენტებით მომსახურეობა, მათ შორის ძალადობის მსხვერპლთათვის;

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი
  ზოგიერთი კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება, მათ შორის, ძალადობის მსხვერპლთათვის: 1. ა) ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროებენ გეგმიურ ქირურგიულ ჩარევას; ბ) ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალტექნოლოგიურ გამოკვლევებს (ბირთვულ–მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევა, კომპიუტერული ტომოგრაფია და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა);

  2. ავადმყოფები, რომელთა სამედიცინო მომსახურებას არ აფინანსებს სადაზღვევო კომპანია ან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა;

  3. ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროებენ სხივური და ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსებას; 1. 0–100 000 .დაუფინანსებელი თანხის 50% , მაგრამ არა უმეტეს 1000 ლარისა; 2.დახმარების გაცემის შესაძლებლობას, მიზანშეწონილობას და მოცულობას (არაუმეტეს 2000 ლარისა) განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია; 3. დაუფინანსებელი თანხის 50% , მაგრამ არა უმეტეს 500 ლარისა 1. განცხადება მერის სახელზე; 2. პირადობის მოწმობის ასლი;

  3. ფორმა #IV-100/a; 4. . წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა კალკულაციით სამედიცინო დაწესებულებიდან; 5. .ამონაწერი სოციალურა დაუცველთა ბაზიდან; (პ.1;3;); 6. საყოველთაო ჯანდაცვის სახ. პროგრამის მართვის დეპარტამენტის ან სადაზღვევო ორგანიზაციის წერილი (გადაწყვეტილება) ავადმყოფის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მოცულობის შესახებ."

  წყარო
Made on
Tilda