სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე

  • გენდერული თანასწორობის, ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერება - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებას, მარტოხელა მშობლების და დედ–მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიურ დახმარებას, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახის ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსურ მხარდაჭერას ან მოქმედ კრიზისულ ცენტრში განთავსებას. ბავშვების სოციალური დაცვის ერთჯერადი დახმარებები: მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის- 18 წლამდე ასაკის 4 ბავშვზე – 200 ლარი; 5 ბავშვზე – 300 ლარი და ა.შ; პირველი-მეორე შვილის შეძენისას სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე (სარეიტინგო ქულა 65001-ზე ნაკლები) – 200 ლარი; ნებისმიერი კატეგორიისთვის: ტყუპის შეძენისას – 500 ლარი; დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ყოველთვიური დახმარება 50 ლარის ოდენობით; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100-800 ლარამდე ოდენობით (შემაკავებელი და დამცავი ორდერის მოქმედების პირობებში სასამართლოსა და ან/და ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით) სტატუსის მოქმედების ვადის შესაბამისად; გენდერული თანასწორების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირბული ღონისძიებების მხარდაჭერას, თემატური ტრენინგების ჩატარებას და საინფორმაციო ბიულეტენების მომზადებას და მოსახლეობისათვის მიწოდებას გენდერული ცნობიერების მიზნით; ,,ქალთა ოთახის" ხელშეწყობა;

  • მარტოხელა მშობლის სოციალური დაცვის პროგრამა - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობელთა და მარჩენალდაკარგული ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას: მარჩენალდაკარგულ ოჯახს, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე შვილი ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით ეძლევა 200 ლარი წელიწადში. მარტოხელა მშობელს - 50 ლარი ყოველთვიურად;

  • სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა - სადღესასწაულო დღეებში საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეების (ადგილობრივი და დევნილი), დედ-მამით ობოლ ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, მრავალშვილიანი ოჯახების, 100 წელს გადაცილებული პირების, მზრუნველობამოკლებულთა სასადილოს და სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარებისთვის, ასევე, განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახების მხარდაჭერა (შობა-ახალი წელი და აღდგომა) საკვები პროდუქტებით. შშმ პირთა და ხანდაზმულთა უფლებების დაცვის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა (14 ივნისი, 3 დეკემბერი, 1 ოქტომბერი);

  • უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, უსახლკაროდ დარჩენილი, ყველაზე მძიმე ეკონომიურ პირობებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა 65001-მდე), ძალადობის მსხვერპლთა, სახლდამწვართა, მეწყერის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირებისა და ყოფილი პატიმრების დახმარება ბინის ქირის საფასურის გადახდის მიზნით, ფინანსური მხარდაჭერა თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად, შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით;

  • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა - პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისთვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებული პირების უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მარტოხელა მშობლების, ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერასა და გენდერული თანასწორობის დაცვას. სოციალურად დაუცველი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი და ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემების მქონე ბავშვების ეკონომიკურ და ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერას;

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა ჯნმრთელობის დაცვის პროგრამა - პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებების დაფინანსება/ თანადაფინანსება განისაზღვროს შემდეგნაირად:
  1. ძვირადღირებული გამოკვლევები:

  ა) კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, არაუმეტეს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარისა. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.
  მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში დარეგისტრირებული პირები (სარეიტინგო ქულა 100 001-ზე ნაკლები), 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, სიმსივნით დაავადებულები, სკოლის პედაგოგები/ტექ.პერსონალი, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების პედაგოგები/ტექ.პერსონალი, პენსიონერები, ომისა და შრომის ვეტერანები, სტუდენტები, მარტოხელა დედები, პირები, რომელთა ზემოხსენებული მომსახურების ღირებულება 500 ლარი და მეტია. წელიწადში ერთხელ.

  ბ) კორონაროგრაფია მოწყვლადი ჯგუფებისთვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზაში დარეგისტრირებული პირები (სარეიტინგო ქულა 100 001-ზე ნაკლები), 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, სიმსივნით დაავადებულები, სკოლის პედაგოგები/ტექ.პერსონალი, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების პედაგოგები/ტექ.პერსონალი, პენსიონერები, ომისა და შრომის ვეტერანები, სტუდენტები, მარტოხელა დედები. არაუმეტეს - 1000 ლარისა, სხვა დანარჩენი მოსარგებლეებისთვის - არაუმეტეს 500 ლარისა. წელიწადში ერთხელ.

  გ) გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზის მქონე და მასზე საეჭვო პირების მრტ. კვლევის ღირებულების დაფინანსება სრულად წელიწადში ერთხელ.

  დ) PET/კტ კვლევის თანადაფინანსება - მაქსიმალური ლიმიტი 1000 ლარი. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

  2. სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება:

  ა) ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

  მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), შშმ პირები, სიმსივნით დაავადებული პირები, პენსიონრები, 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები;

  ბ) ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებიდან ან რომელიმე კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ ოპერაციის ღირებულების ნაწილის დაფინანსების შემთხვევაში, თანადაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს შემდეგნაირად: ოპერაცია, რომლის თანაგადახდა პაციენტის მხრიდან არ აღემატება 500 ლარს, არ ფინანსდება (გარდა 0-18 წლამდე შშმ ბავშვებისა, რომლებსაც სარეაბილიტაციო ოპერაციული მკურნალობის თანაგადახდა 500 ლარამდე დაუფინანსდებათ სრულად). 500 ლარიდან - 2000 არაუმეტს 50 %-სა, 2000 ლარიდან 5000 ლარამდე მაქსიმალური ლიმიტი 1000 ლარი, 5000 ლარი და ზევით - მაქსიმალური ლიმიტი 1 500 ლარი. დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს კომისიურად.

  გ) მოქალაქეები, რომლებსაც ოპერაციის (გარდა ესთეტიური და რეპროდუქტოლოგიური ქირურგიისა) ღირებულება არ უფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო ან რომელიმე კერძო სადაზღვევო კომპანიის პროგრამების ფარგლებში - მაქსიმალური ლიმიტი 1 000 ლარი (ჯანდაცვის კომისიის გადაწყვეტილებით);

  3. ძვირადღირებული მედიკამენტების თანადაფინანსება, რომელთა ერთეულის ღირებულება 50 ლარი და მეტია - მაქსიმალური ლიმიტი - 150 ლარი, ონკოლოგიური ავადმყოფებისთვის - 400 ლარი. დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

  მოსარგებლეები:

  ა) სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები);

  ბ) 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები;

  გ) შშმ პირები;

  დ) ონკოლოგიური ავადმყოფები;

  ე) ქრონიკული დაავადებების (ბრონქული ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, დიაბეტი, გლაუკომა, გულის იშემიური დაავადება, ეპილეფსია, პარკინსონის დაავადება) მქონე პირები;

  4 . 0-18 წლამდე ბავშვების აბილიტაცია/რეაბილიტაცია:

  ა) აუტიზმის სპექტრის (F84.0; F84.9) დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა 150 ბავშვისთვის. მომსახურების დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 18 საათისა. თვეში დაფინანსების მაქსიმალური ლიმიტი - 378 ლარი;

  ბ) სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური შეზღუდვისა და ქცევითი აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება/თანადაფინანსება - შშმ და სოციალურად დაუცველი პირებისთვის (სარეიტინგო ქულა 100 001 -ზე ნაკლები) მაქსიმალური ლიმიტი- 500 ლარი, ხოლო დანარჩენი სხვა მოსარგებლეებისთვის - 300 ლარი, წელიწადში ერთხელ.

  მოსარგებლეები დიაგნოზით:

  გ) დაუნის სინდრომი;

  დ) ბავშვთა ცერებრული დამბლა (G-80.0 ; G 80.1; G-80.2 ; G-80.3; G- 80.4; G 80.8 ; G -80.9 );

  ე) სხვა პარალიზური სინდრომები (G-81.9; G-82.0 ; G-83.2);

  ვ) განვითარების ეტაპების დაყოვნება (R-62.0);

  5. 18 წლის და მეტი ასაკის შშმ (მკვეთრად გამოხატული) პირების სარეაბილიტაციო მკურნალობის თანადაფინანსება - მაქსიმალური ლიმიტი - 500 ლარი, წელიწადში ერთხელ.

  6. იშვიათი დაავადებების (ცელიაკია, ფენილკეტონურია და მუკოვისციდოზი (ცისტური ფიბროზი ნაწლავური გამოვლინებებით) მქონე 0-18 წლამდე და შშმ პირების სპეციალიზირებული საკვების შესაძენი თანხით უზრუნველყოფა:

  ა) ცელიაკია, იმ პირებისთვის, რომლებიც არ არიან ჩართულნი კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში - ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა;

  ბ) ფენილკეტონურია, იმ პირებისთვის, რომლებიც არ არიან ჩართულნი კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში - ყოველთვიურად არაუმეტეს 500 ლარისა, ხოლო სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირებისთვის ყოველთვიურად არაუმეტეს 300 ლარისა;

  გ) 0-18 წლამდე პირებისთვის მუკოვისციდოზი (ცისტური ფიბროზი ნაწლავური გამოვლინებებით) - ყოველთვიურად არაუმეტეს 500.00 ლარისა.

  7. ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ადრეული გამოვლენის ქვეპროგრამა:

  ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ადრეული გამოვლენა 25- 70 წლის ასაკის მაღალი რისკის მქონე ქალებისთვის;

  ა) სამედიცინო მომსახურება მოიცავს:

  ა.ა) ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერით გამოკვლევას;

  ა.ბ) პათოლოგიის შემთხვევაში, სისხლის თირეოტროპიული ჰორმონის გამოკვლევას;

  ა.გ) საჭიროების შემთხვევაში, ბიოფსიური მასალის აღებას და მორფოლოგიურ კვლევას;

  ა.დ) ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვის პროცესის მეთვალყურეობა ენდოკრინოლოგის მიერ;

  ბ) პროგრამით სარგებლობისთვის საჭირო კლინიკური კრიტერიუმები:

  ბ.ა) დატვირთული ოჯახური ანამნეზი;

  ბ.ბ) იონიზირებულ რადიაციასთან კონტაქტი საბავშვო ასაკში;

  ბ.გ) ანამნეზში უკვე არსებული ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი დაავადება;

  ბ.დ) E00-E07 – ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობები;

  ბ.ე) E65-E68= სიმსუქნე და ჭარბი კვების სხვა სახეები;

  ბ.ვ) E70- E90- მეტაბოლური დარღვევები;

  ბ.ზ) სარძევე ჯირკვლის კიბოსწინარე დარღვევები ან კიბო;

  ბ.თ) კისრის ლიმფადენოპათია;

  ბ.ი) ორალური კონტრაცეპტივების მოხმარება;

  ბ. კ) უნაყოფობა.

  8. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სპეციფიკური მოვლის საშუალებების (ექსკრემენტის მიმღები კონტეინერი) დაფინანსება მაქსიმალური ლიმიტი 200 ლარი წელიწადში ერთხელ.

  9. ბინაზე მყოფი პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე პირების სამედიცინო ერთჯერადი სახარჯი მასალის, მოვლის საშუალებებისა და სხვა თანხით უზრუნველყოფა - ყოველთვიურად არაუმეტეს 200 ლარი.

  10. კოხლეარული იმპლანტის მქონე ან მაღალი ხარისხის (III-IV) სმენადაქვეითებული ნაოპერაციევი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვების სასმენი აპარატის/პროცესორის ღირებულების თანადაფინანსება თითოეულ ბავშვზე მაქსიმალური ლიმიტი 15 000 ლარი წელიწადში ერთხელ. ქვეპროგრამის სრული ბიუჯეტი 45 000 ლარი.

  11. ძვირადღირებული თერაპიის (ქიმიო, სხივური, რადიო, ტარგენტული ან სხვა) საჭიროების მქონე/მიმდინარე წელს ჩატარებული ონკოლოგიური ავადმყოფების ფინანსური მხარდაჭერის ქვეპროგრამა დაფინანსება 200 ლარით წელიწადში ერთხელ.

  12. 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვებისთვის, იმპლანტის დამხმარე საშუალებების შესაძენი თანხით უზრუნველყოფა მაქსიმალური ლიმიტი თითო მოსარგებლეზე 600 ლარი.

  • დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (მარტოხელა დედები, მარტოხელა ხანდაზმულები; შშმ პირი; სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), ონკოლოგიური/ მძიმე დაავადების მქონე პირები და ა.შ.) დევნილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ;

  • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერისა და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა - პროგრამა მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველი, განსაკუთრებით შეჭირვებულ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას, ბუნებრივი აირის შეყვანას და კრიზისული პრობლემების მოსაგვარებლად ფინანსურ მხარდაჭერას. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის (სარეიტინგო ქულა 35001-ზე ნაკლები) პროგრამა ითვალისწინებს კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებას 25-25 ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში. ბუნებრივი აირის შეყვანას იმ ბენეფიციარებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35000; განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე ოჯახების (65001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე პირები, მრავალშვილიანები, შშმ პირები, მარჩენალდაკარგულები, მარტოხელა მშობლები, მარტოხელა პენსიონრები, ოჯახში ან/და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლები და ა. შ) ფინანსური მხარდაჭერა წელიწადში ერთხელ 100-500 ლარის ფარგლებში, კომისიის გადაწყვეტილებით;

  • ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა - პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერას, ოჯახების გაძლიერებას პროგრამებში ჩართვით და რეფერირებით სხვა უწყებებსა და ორგანიზაციებში, ბავშვის უფლებების დაცვის მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობას, სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეებში გასართობი ღონისძიებების დაგეგმვას, დღის ცენტრების მონახულებას და ა. შ.

  • სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი (შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, ზრუნვის სისტემიდან გასული, მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობით და სხვა) ბავშვებისთვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, თითოეულ ბავშვზე 50.0 ლარის ოდენობით წლის ბოლომდე. აღნიშნული თანხა მოხმარდება საკვები პროდუქტების, ჰიგიენის საშუალებებისა და საკანცელარიო ნივთების შეძენას. ქვეპროგრამაში ოჯახების ჩართვა ხდება სოციალური მუშაკის ვიზიტის შემდეგ, ინტერდისციპლინური გუნდის გადაწყვეტილებით;

  • ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეებში სხვადასხვა კატეგორიის ბავშვებისთვის საზეიმო განწყობის შექმნას და ამ მიზნით საჩუქრების შესყიდვას და გადაცემას, პერიოდულად საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა ბეჭდური მასალის მომზადებასა და გავრცელებას, საინფორმაციო შეხვედრების მოწყობას;

  • სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და საგანმანათლებლო წრეების დაფინანსების ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 100 001-ზე ნაკლები) 18 წლამდე ასაკის სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე 10 ბავშვისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მოქმედი საცურაო აუზის მომსახურების (aqua-თერაპია) დაფინანსებას ექიმ-ნევროლოგის რეკომენდაციის გათვალისწინებით; სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები) მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვების (6-18 წ) ინგლისური ენის შემსწავლელი წრეების (საბაზისო საფეხური) დაფინანსება.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://zugdidi.gov.ge/ka
 • მესტიის მუნიციპალიტეტი
  • მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა - მარჩენალდაკარგული ბავშვის ერთ-ერთმა მშობელმა ან მეურვემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
  ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  ბ) მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) ბავშვის (ან ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლი;
  დ) ბავშვის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მესტიის განყოფილებიდან) ან მშობლის (მშობლების) გარდაცვალების მოწმობის ასლი;
  ე) დედ-მამით ობოლი ბავშვების შემთხვევაში დამატებით – მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი და მეურვეობის დამადასტურებელი ცნობა;
  ვ) საბანკო დაწესებულებაში დახმარების მიმღებ პირზე გახსნილი ანგარიშის რეკვიზიტები;
  ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამით სარგებლობისთვის მეურვემ/მშობელმა უნდა წარმოადგინოს:
  ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  ბ) მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) ბავშვის (ან ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლი;
  დ) ბავშვის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მესტიის განყოფილებიდან);
  ე) საბანკო დაწესებულებაში დახმარების მიმღებ პირზე გახსნილი ანგარიშის რეკვიზიტები.
  ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.

  • სოციალურად დაუცველის , შშმ ან იძულებით გადაადგილებული – დევნილის სტატუსის მქონე მარტოხელა ხანდაზმულების (საპენსიო ასაკის მქონე) სოციალური დაცვის ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამით სარგებლობისთვის შესაბამისი სტატუსის მქონე პირმა ან უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა ერთჯერადი დახმარების მოთხოვნის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინონ:
  ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  ბ) განმცხადებლის (და ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე პირის შემთხვევაში – სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის შემთხვევაში – დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა;
  დ) მარტოხელა დევნილის სტატუსის, შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ გაცემული მარტოხელობის დამადასტურებელი ცნობა.
  ე) საბანკო დაწესებულებაში დახმარების მიმღებ პირზე გახსნილი ანგარიშის რეკვიზიტები.
  ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამისი დაწესებულების ან ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშზე.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://mestia.gov.ge/

 • თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
  • მარტოხელა მშობელთა დახმარება - სამუშაო ადგილების დეფიციტის გამო, მარტოხელა მშობელთა უმრავლესობა უმუშევარია, მათ მძიმე ტვირთად აწევთ მცირეწლოვანი შვილების მოვლა-პატრონობა. იზრდება მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა რაოდენობა, ამიტომ მიზანშეწონილია გაეწიოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება მარტოხელა მშობლებს 50 ლარის ოდენობით, მოზარდის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე.
  პროგრამის მართვა: მატერიალური დახმარების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულმა მარტოხელა მშობელმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს:
  1) პირადობის მოწმობის ასლი;
  2) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
  3) ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ, იმის გათვალისწინებით, რომ მარტოხელა მშობელი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.
  4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).
  5) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
  ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, მარტოხელა მშობლებს ან/და მათ მიერ განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე.
  საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

  • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები
  1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ – ერთჯერადად 300 ლარის გაცემას.
  2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია ,,მერკურს" შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის მიერ ასოციაცია ,,მერკურის" ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ბავშვთა თავშესაფრის სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში, განხორციელდება თავშესაფრის სარგებლობის დღიური ხარჯის ანაზღაურება 30 ლარის ოდენობით.
  პროგრამის მართვა: 1. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:
  1) წერილობითი განცხადება;
  2) პირადობის მოწმობის ასლი;
  3) განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები;
  4) ასევე, სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში;
  5) ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
  2. მომსახურების გამწევმა დაწესებულებამ დახმარების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს მომსახურების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რის შემდეგაც ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განახორციელებს თანხის გადარიცხვას დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.
  დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის საფუძველზე. მსხვერპლი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

  • თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა - ქვეპროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისათვის საშიში გახდა. ასევე პირები, რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.
  თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი პირის/ოჯახის დახმარება გაიცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში 6 თვის ვადით, ხოლო სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, 12 თვემდე ვადით. ბინის ქირის ოდენობა განისაზღვრება ყოველთვიურად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა.
  ფორსმაჟორის შემთხვევაში დაზარალებული ოჯახის (მოქალაქის) სასტუმროში განთავსება და დაბინავების ხარჯები ანაზღაურდეს ამ პროგრამის ფარგლებში, გონივრულ ვადაში, ალტერნატიული ფართის მოძიებამდე.
  პროგრამის მონიტორინგს აწარმოებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებმა, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში, უზრუნველყონ ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საცხოვრებელ ფართში, ბენეფიციარის ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის სისტემატური გადამოწმება და ინფორმაცია მიაწოდონ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურს. გადამოწმების შედეგად, ბენეფიციარის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართის შეცვლა გამოიწვევს აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების შეწყვეტას.
  პროგრამის მართვა: ამ პროგრამის ფარგლებში მოქალაქემ მერიაში უნდა წარადგინოს:
  ა) განცხადება მერის სახელზე;
  ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის თაობაზე (არსებობის შემთხვევაში);
  დ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი;
  ე) ქირავნობის ხელშეკრულება ნოტარიულად დამოწმებული ბენეფიციარსა და გამქირავებელს შორის;
  ვ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს გამქირავებლის სახელზე საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის ფაქტს;
  ზ) ძალადობის მსხვერპლის შემთხვევაში შემაკავებელი, დამცავი ორდერი ან ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
  თ) გამქირავებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი. დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე.
  გამოყოფილი თანხა გამქირავებელს დაერიცხება საბანკო ანგარიშზე.

  • ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება" - ჯანდაცვის სხვა პროგრამები ითვალისწინებს გენდერულად მგრძნობიარე ჯანდაცვის პოლიტიკის განხორციელებას და ჯანდაცვის პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. პროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის ორიენტირებული ჯანდაცვის პროგრამები.
  ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის, მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის, სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის, შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსების, ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარების და საქმიანობათა ცენტრის ფოთში საუსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროგრამებს.

  • მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება - მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები (განქორწინების შემთხვევაში მშობელი) უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რომლებიც ზრდიან 3 და მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (უფროსი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე), უმცროს შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება:
  3-შვილიან ოჯახს – 50 ლარი
  4-შვილიან ოჯახს – 100 ლარი;
  5-შვილიან ოჯახს – 190 ლარი;
  6-შვილიან ოჯახს – 220 ლარი;
  7-შვილიან ოჯახს – 300 ლარი;
  8 და მეტ-შვილიან ოჯახს – 450 ლარი.
  ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით 300-მდე ოჯახი.
  მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით:
  1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;
  2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);
  3) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები;
  4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
  5) განქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში).
  პროგრამის მართვა: თანხა ყოველთვიურად განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

  • ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება - ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებულნი ქალაქ ფოთში, რომელთაც ჰყავთ ხუთი და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე), მიზანშეწონილია წელიწადში ერთხელ გაეწიოთ მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით.
  მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით:
  1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
  2) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები.
  პროგრამის მართვა: თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.
  საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

  • მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - მოსახლეობის ეკონომიური მდგომარეობის სიდუხჭირის და მსოფლიო ბაზარზე მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო, სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ,,ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის" ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამასთან ერთად, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მატერიალურ დახმარებას უწევს სხვადასხვა მწვავე თუ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადგილობრივ მოსახლეობას, იმ სახის მედიკამენტების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით.
  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
  პროგრამის მართვა: მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა №100/ა, პირადობის მოწმობის ასლი, იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); აფთიაქიდან წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა ან/და მედიკამენტის ღირებულების შესახებ ამონაწერი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი (თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს).
  მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით" შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ, ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.
  განცხადებების განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა (რაც დასტურდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ შედგენილი დოკუმენტით/დასკვანით (თანდართული გამოკითხვის აქტით)), ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა.
  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, აღნიშნული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თითოეული მედიკამენტური დახმარებით, ბენეფიციარებს, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მედიკამენტის სახით, დახმარება შეიძლება გაეწიოთ:
  ა) სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა არაუმეტეს 100 000) მოქალაქეებს 100 (ასი) ლარამდე, ხოლო მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, ან არ არიან დარეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში, 70 (სამოცდაათი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე წელიწადში ერთჯერ;
  ბ) ავთვისებიანი სიმსივნითა და ლეიკოზით დაავადებულ პირებს 1000 (ერთი ათასი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ორჯერ.
  გ) ეპილეფსიით დაავადებულ პირებს 150 (ასორმოცდაათი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ერთჯერ.
  დ) კორონა ვირუსით (COVID-19) დაინფიცირებულ პირებს, სტაციონარული მკურნალობის დასრულებიდან 2 თვის განმავლობაში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე 100 (ასი) ლარამდე წელიწადში ერთჯერ.
  მოქალაქემ, ზემოაღნიშნული თითოეული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტების დახმარებით შეუძლია ისარგებლოს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთჯერ.
  თანხები გამოიყოფა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების (ბრძანება გამოიცემა სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე გასაწევ ან/და გაწეულ ხარჯებზე) საფუძველზე.

  • სოციალური დაცვა - პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, დიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების) სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევას, საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი ცენტრის სასწრაფო და რეფერალური ბრიგადების მიერ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
  • ახალშობილთა ოჯახების დახმარება - ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ახალშობილთა ოჯახების წახალისებას, რათა ხელი შეუწყოს დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალშობილთა ოჯახებისათვის (მათ შორის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დევნილებზე) გათვალისწინებულია ერთჯერადად 100 ლარით დახმარება, იმის გათვალისწინებით, რომ ახალშობილის მშობლები უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.
  ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა შესაძლებელი იქნება ახალშობილის მშობლის მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის მიხედვით:
  1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;
  2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);
  3) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
  4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
  პროგრამის მართვა: თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

  • საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსურ დახმარებას.
  პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი სოციალური დახმარების ოდენობა შეადგენს 200 ლარს წელიწადში არაუმეტეს ორჯერ.
  პროგრამის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას, განვითარებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.
  პროგრამის მართვა: ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველია განცხადება ან მესამე პირების მიერ განხორციელებული შეტყობინება (მათ შორის ანონიმური ზარი).
  ბავშვიანი ოჯახების ფულადი სოციალური დახმარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ადმინისტრაციული აქტით, რომლის საფუძველია ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკის შესაბამისი დასკვნა.
  გადაწყვეტილების მისაღებად ასევე წარმოსადგენია:
  ა) პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლები, დაბადების მოწმობის ასლი და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტი (აუცილებლობის შემთხვევაში);
  ბ) საჭიროების შემთხვევაში, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;
  გ) საჭიროების შემთხვევაში, შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი;
  ე) სხვა დამატებით დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში.
  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე გამოყოფილი თანხა ჩაირიცხება ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელზე/მეურვეზე/მზრუნველზე გახსნილ საბანკო ანგარიშზე.
  ამასთან, დასკვნას და შესაბამის დოკუმენტებს ამზადებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკი, ხოლო ბრძანების პროექტს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილება.

  • შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება - ქვეპროგრამა მოიცავს ეკონომიურად უკიდურესად შეჭირვებულ, უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ფიზიკური გაჯანსაღებისა და უფასო კვებით მომსახურებას. აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, სამედიცინო ამბულატორიული მკურნალობისათვის, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
  ქვეპროგრამა ეყრდნობა ბავშვის უფლებების დაცვის კონვენციას ბავშვის გადარჩენის დაცვისა და განვითარების უზრუნველყოფის საყოველთაო დეკლარაციას და შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულ ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებთან და სალიცენზიო პირობებთან.
  ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს უკიდურესად შეჭირვებულ, უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა განვითარებისათვის ხელშეწყობას, მათთვის ოჯახური გარემოს შექმნას, ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების შესაბამისად, 24 საათიან მომსახურებას.
  ქვეპროგრამის დაფინანსება მოიცავს თანამშრომელთა ხელფასებს, ბავშვთა ოთხჯერად კვებას, კომუნალურ ხარჯებს, ბაშვებისთვის საჭირო ტანსაცმლისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯებს (საჭიროების შემთხვევაში), პირადი ჰიგიენისა და სასკოლო ნივთების შეძენას, ბავშზე ზრუნვის სტანდარტებისა და სალიცენზიო პირობების შესაბამისად, ბავშვთა საკურორტო ზონაში დასვენების ხარჯებს.
  ქვეპროგრამა, ლიცენზიის შესაბამისად, გათვლილია 10 ბავშვზე.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://poti.gov.ge/
 • აბაშის მუნიციალიტეტი
  • მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0 დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა - მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა მცირეა. ოჯახები (3 და მეტი შვილი) მუდმივად საჭიროებენ მატერიალური დახმარების გაწევას. კერძოდ, მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. ოჯახი, რომელსაც ყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვან ბავშვი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

  • თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა - პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის და სხვა გარემოებების გამო დაინგარა, დაიწვა ან არის ავარიული ნგრევადი, სიცოცხლისთვის საშიში. ასევე პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.
  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://abasha.gov.ge/

 • სენაკის მუნიციპალიტეტი
  • სოციალური ადაპტაციისა და ძალადობის მსხვერპლთა პროგრამა - ა) სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა"და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის" მომსახურებებიდან: დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 400 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში (დახმარება გაიცემა 30 წლამდე პირებზე);

  ბ) ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისია, ავარიულია ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები, რომელთაც ესაჭიროებათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია): კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი, თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე; მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება; უსახლკაროდ დარჩენილ პირს, რომელმაც საცხოვრებელი ფართი დაკარგა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

  გ) სენაკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახები: დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

  დ) მოქალაქეზე, რომელიც „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად არის მსხვერპლი: დაცვის, ძალების აღდგენისა და ძალადობის შედეგების დაძლევის მიზნით გაეწევა ფინანსური დახმარება ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით.

  ე) ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ბავშვთა თავშესაფრის ხარჯების თანადაფინანსება: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია „მერკურს" შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლის მიერ ასოციაცია „მერკურის" ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ბავშვთა თავშესაფრის სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში, განხორციელდება თავშესაფრით სარგებლობის დღიური ხარჯის ანაზღაურება 30 ლარის ოდენობით. მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს მომსახურების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:

  - წერილობითი განცხადება;

  - პირადობის მოწმობის ასლი;

  - განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები.

  - ასევე, სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში.

  დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე;

  • ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსება და თანადაფინანსება - პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. დახმარებით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ ონკოლოგიური პაციენტებისა და 18 წლამდე მოზარდების შემთხვევაში:

  ა) სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსება: ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა; 18 წლამდე მოზარდებისა და ონკოლოგიური პაციენტების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება სრულად, მაგრამ არაუმეტეს 1200 ლარისა.

  ბ) გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსება: ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.

  გ) სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება: ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა (თითოეული ბენეფიციარის შემთხვევაში წლიური ლიმიტი 1000 ლარი, 2000 ლარს ზემოთ გადასახდელი თანხის შემთხვევაში შესაძლებელია წლიური ლიმიტის ერთიანად გამოყენება). დაფინანსებით ისარგებლებენ შშმ პირები და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-მდე და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე მოზარდები.

  დ) მაღალტექნოლოგიური კვლევების თანადაფინანსება (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია; კომპიუტერული ტომოგრაფია; პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია): პროგრამით ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები 18 წლამდე. შშმ პირებს და ონკოლოგიურ პაციენტებს, მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების დაფინანსება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარისა.

  სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია – ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან ბენეფიციარის დაფინანსების ოდენობის შესახებ (აღნიშნული დოკუმენტის წარმოდგენა აუცილებელი არ არის იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ ანგარიშფაქტურაში ასახულია პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა). შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა წერილი დაფინანსების თაობაზე.

  გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე, მისი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე სამედიცინო ფორმა №100 და წინანსწარ ანგარიშფაქტურას, სადაც განსაზღვრული იქნება ბენეფიციარის გადასახდელი თანხა.

  ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

  • მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება - პროგრამა ითვალისწინებს:

  ა) სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებას სამ თვეში ერთხელ 70 ლარის ფარგლებში.

  დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; მოზარდის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100 და ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზიდან.

  ბ) სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 100 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე საპენსიო ასაკის პირზე, რომელიც სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში ფიქსირდება მარტოხელად ან მარტო მცხოვრებად, მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსებას სამ თვეში ერთხელ, 70 ლარის ფარგლებში.

  დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100; ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

  ბ) ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული, იმუნოთერაპიული და ჰორმონოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსებას გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1500 ლარისა. (500 ლარამდე ღირებულების მედიკამენტები დაფინანსდება სრულად) დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100;

  გ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას სამ თვეში ერთხელ, 100 ლარის ფარგლებში.

  დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100;

  დ) შშმ პირებზე მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების, სამედიცინო სახარჯი მასალებისა და ჰიგიენური საშუალებების დაფინანსება სამ თვეში ერთხელ, 100 ლარის ფარგლებში;

  დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100 და სსე აქტის ამონაწერი.

  ე) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებზე და მათ შვილებზე მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას სამ თვეში ერთხელ, 70 ლარის ოდენობით.

  დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; მოზარდის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100 და სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის თაობაზე.

  ვ) ვეტერანის სტატუსის მქონე პირთათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას სამ თვეში ერთხელ, 100 ლარის ფარგლებში.

  დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100; ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

  ზ) უარყოფითი რეზუს ფაქტორის მქონე ორსულთათვის (ან როდესაც ორსულობა მთავრდება თვითნებითი ან ხელოვნური აბორტით) მედიკამენტ იმუნოგლობულინის დაფინანსება.

  დახმარების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100.

  წარმოდგენილი დოკუმენტაციების საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა წერილი დაფინანსების თაობაზე. ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში შესაბამისი სააფთიაქო დაწესებულება წარმოადგენს მედიკამენტების ბენეფიციარზე გაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე;

  • დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა - პროგრამა ითვალისწინებს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას, აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) დროულ მკურნალობასდა მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოჩენას პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები;

  • მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა - ა(ა)იპ სენაკის მზუნველობამოკებულთა კვების ცენტრის სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს ყოველდღიურად, დღეში ერთჯერადი ცხელი საკვებით. რაციონში შედის სამი დასახელების მზა საკვები. სისტემატიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილებების შეტანა შემოსული განცხადებების საფუძველზე. მომსახურებით სარგებლობენ აგრეთვე მზრუნველობამოკლებული ოჯახები, მარტოხელა მოხუცები;

  • მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა - პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება ოჯახში ბავშვის აღზრდისა და სრულფასოვანი განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, სიღარიბის დაძლევა და სიღარიბეში ჩავარდნის პრევენცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით). ოთხშვილიან ოჯახს, რომლის ერთ-ერთ შვილს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 18 წელი, დახმარება შეუნარჩუნდება მიმდინარე წლის ბოლომდე.

  დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტშვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი (გარდაცვლილის შემთხვევაში – გარდაცვალების მოწმობის ასლი); მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები; ამონაწერი საბანკო ანგარიშის შესახებ;


  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება - ა) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალური დახმარება:

  ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება - გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა, აუტიზმი) მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (63 ბენეფიციარი). ყოველთვიურად თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 100 ლარი; - მხედველობის პრობლემის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (44 ბენეფიციარი): წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 200 ლარი; - სმენა დაქვეითებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (28 ბენეფიციარი): წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 200 ლარი.

  დახმარების მისაღებად პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს: პირის ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; მოზარდის შემთხვევაში მისი დაბადების მოწმობის ასლი; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა); სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი.

  ბ) შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება: ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანი ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოსა და არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების/ღონისძიებების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას;  • ü პროექტი ,,საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის" თანადაფინანსება - პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქმიანობათა ცენტრის ფუნქციონირება პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. ჩატარდება რეგულარული ტრენინგები მოხალისეთათვის, შეიქმნება მოხალისეთა აღჭურვილი და გადამზადებული მობილური ჯგუფები. შემუშავდება მუნიციპალიტეტის განახლებული რეაგირების გეგმა. პროექტის ამოცანაა თემის მედეგობის გაძლიერება უბედურ შემთხვევებთან, დაავადებებთან და ეპიდემიებთან, კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. ასევე ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის;

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://senaki.gov.ge/
 • მარტვილის მუნიციპალიტეტი
  • მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება - მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება გაიცემა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე,იგულისხმება დაუფინანსებელი ნაწილის(პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის) თანადაფინასნსება.
  ა)0-დან 200 ლარის ჩათვლით -100%-ით სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (ს/ქ 0-დან 65 000 ჩათვლით); 200 ლარს ზემოთ-50%-ით (არანაკლებ 200ლარისა).
  ბ) 250 -ლარიდან - 50%-ით;, არაუმეტეს 5000 ლარისა.
  ე)ონკოლოგიური პაციენტების მედიკამენტების დაფინანსება 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.

  • მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება (ფულადი) - სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრა 200 ლარით. დახმარება გაეწევათ მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად, უკიდურესად ცუდ ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებს.

  • უსახლკაროთა ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა - დახმარება მიეცემა: მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ (გარდა დევნილისა) შემდეგ მოქალაქეებს: ა) რომლებიც სხვა და სხვა მიზეზების გამო უსახლკაროდ დარძნენ; ბ) მარტოხელა დედას; გ) ძალადობის მსხვერპლად აღიარებულ პირს; დ)ოჯახს, რომლის საცხოვრებელი სახლი დანგრეულია ან დაზიანებულია (საცხოვრებლად უვარგისია, არ ფლობს სხვა საცხოვრებელ ფართს გარდა, დაზიანებული სახლისა და არ ექვემდებარება აღდგენას). ქირა განისაზღვრა ოჯახზე/ პირზე ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით. უსახლკაროდ დარჩენილ პირთათვის, რომლებმაც საცხოვრებელი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით, დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვა.

  • ძალადობის და ტრეფიგინკის მსხვრეპლ პირთა დახმარება - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ძალადობის, ტრეფიკინგის მსხვერპლ პირთა მხარდაჭერას. ამ მუხლით დახმარება გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლს ერთჯერადად 1000 ლარით.

  • მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის მხარდაჭერას. ამ მუხლით დახმარება გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობელს ერთჯერადად 200 ლარით.

  • შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება - მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცხოვრებ შშმ 18 წლამდე ბავშვთა ერტჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით, წელიწადში ერთჯერ.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე -
 • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
  • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური მხარდაჭერა - პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი.
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  ა)საქართველოს შსს შესაბამისი სამსახურის, ან /და სასამართლო ორგანოს ან /და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელ სხვა დოკუმენტი;
  ბ) პირადობის მოწმობის ასლი.
  ბენეფიციარის დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ბენეფიციარის პირად ანგარიშზე წელიწადში ერთხელ 500 ლარის ჩარიცხვით. პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე.

  • სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა - პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის, (რომელთა საცხოვრებელი სახლი არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას) ინდივიდუალური საცხოვრისით (მათ შორის, მსუბუქი ასაწყობი კონსტრუქციით) უზრუნველყოფას, არაუმეტეს 25 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის, რომლის საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება რეაბილიტაციას, მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით, "ერთი ოთახის" მოწყობას, თითოეულ ოჯახზე 10 000 (ათი ათასი) ლარის ფარგლებში.
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  ა) ბენეფიციარის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, შშმ პირი, ომის ვეტერანი, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანი და სხვა);
  ბ) ცნობა ბენეფიციარის ოჯახის სრული შემადგენლობის შესახებ;
  გ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის საკუთრებაზე ან/და ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ გაცემული ცნობა განმცხადებლის მიერ განცხადებაში მითითებული საცხოვრებელი სახლის ფაქტობრივ ფლობასთან დაკავშირებით;
  დ) ცნობა საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის და მის ოჯახის წევრებზე სხვა უძრავი ქონების არარსებობის შესახებ.
  ე) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.

  • აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა - პროგრამის ბენეფიციარები არიან (ბავშთა აუტიზმი, ატიპური აუტიზმი, ასპერგერის სინდრომი და განვითარების დაუზუსტებელი ზოგადი აშლილობა ) ასა-ს მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთა მშობლები წარმოადგენენ ნეიროგანვითარების ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის, „ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის", რეგისტრირებული კავშირის „საქართველოს ბავშვები", მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის და სხვა სპეციალიზირებული ლიცენზირებული დაწესებულებების ბენეფიციარისთვის ჩასატარებელი ღონისძიებების შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას, დიაგნოზის დამადასტურებელი ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №100-ს, ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლს და ერთერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლს. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ბენეფიციარზე გაიცემა საგარანტიო წერილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ღირებულების 70%- ის ოდენობით დაფინანსებაზე, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ.
  პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 10 ბენეფიციარზე.

  • 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება - პროგრამა ითვალისწინებს 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების ( კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური, სომატური, ჰემატოლოგიური, ბიოქიმიური, სეროლოგიური, იმუნოლოგიური, ციტოლოგიური, მორფოლოგიური, ციტოგენეტიკური ) ღირებულების სრულ ან ნაწილობრივ დაფინანსებას არაუმეტეს 700 ლარისა.
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია :
  ა) ჯანმრთელობის ცნობა ფ N100 საჭირო მაღალტექნოლოგიური კვლევის მითითებით;
  ბ) მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაცემული შესაბამისი ანგარიშფაქტურა;
  გ) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიცირება.
  აღნიშნული დოკუმენტების საფუძველზე გაიცემა საგარანტიო წერილი, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ, უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.
  პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 15 ბენეფიციარზე.

  • ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა - პროგრამის ბენეფიციარები არიან 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც ჩართულები არიან აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში და შესაბამისი მომსახურების მისაღებად სისტემატიურად უწევთ გადაადგილება სხვა ქალაქში, თითოეული ბენეფიციარი თვეში გადის 8-10 სეანსს. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურ ფინანსურ მხარდაჭერას ( პროგრამაში ჩართვის პერიოდისთვის) 100 ლარის ოდენობით, ბენეფიციარის, ან მისი მშობლის პირად ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშწროებით თანხის ჩარიცხვას.
  პროგრამა გათვილილია 15 ბენეფიციარზე.
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  ა) ფორმა N100 ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მითითებით;
  ბ) როგრამის მიმწოდებლის მიერ გაცემული ცნობა ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვის ხანგრძლივობის შესახებ ( ყოველთვიურად, ან სრული კურსის პერიოდის მითითებით );
  გ) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

  • მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება - პროგრამა გათვლილია მოქალაქეებზე(ოჯახებზე) , რომლებიც ვერ ფინანსდებიან სხვა ჯანდაცვითი და სოციალური პროგრამებით და აქვთ მძიმე ყოფითი პრობლემები, რომელიც დადასტურებულია ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამავე ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის შუამდგომლობით. პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ ფულადი დახმარების გაცემას 100-დან 200 ლარამდე ოდენობით ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ინდივიდუალურ- ადმინისტრაციული აქტით დადგენილი თვიური ლიმიტის ფარგლებში.
  შესაბამის დოკუმენტაციას ყოველთვიურად მერის წარმომადგენლები განსახილველად წარადგენენ მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების მართვისა და ადმინისტრირების სოციალურ კომისია"-ზე (შემდგომში „სოციალურ კომისია)".
  იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ ბენეფიციარზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარების ოდენობა არარის შესაბამისი, ის დასაბუთებული შუამდგომლობით მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერს ბენეფიციარისთვის ფულადი დახმარების თაობაზე. მერი ინდივიდუალურად განსაზღვრავს ბენეფიციარზე ფულადი დახმარების ოდენობას 200- დან 1000- ლარამდე ფარგლებში. (აღნიშნული მიმართულებით თანხების წლიური ოდენობა განისაზღვრება პროგრამის ბიუჯეტის 15%-ის ფარგლებში).
  გასაცემი თანხის ოდენობას და დახმარების გაწევაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი შესაბამისი „სოციალური კომისია".

  • ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება - პროგრამა ითვალისწინებს ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ შვილზე ერთჯერად ფულად დახმარებას 400 ლარის ოდენობით .(ტყუპების შეძენისას ყოველ ცოცხლადშობილ თითოეულ ბავშვზე გაიცემა 400 ლარი);
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  ა) ახალშობილის დაბადების მოწმობის ასლი;
  ბ) ერთერთი მშობლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  გ) ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის სამსახურიდან ახალშობილის რიგითობის შესახებ.
  დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.
  პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 130 ბენეფიციარზე.

  • მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება - პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი.
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  ა) არასრულწლოვანი შვილების დაბადების მოწმობის ასლები;
  ბ) მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი. (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  გ) ერთერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი.
  მრავალშვილიანი ოჯახის თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე ყოველთვიურად გაიცემა თანხა 50 ლარის ოდენობით.
  დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://tsalenjikha.gov.ge/

 • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
  • მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 50 (ორმოცაათი) ლარს. პროგრამით სარგებლობენ ის ოჯახები, რომლებიც არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები.
  • ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა - ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების გაცემა. პირველ და მეორე ბავშვზე 200 ლარი. მესამე ბავშვზე 300 ლარი, მეოთხე ბავშვზე 400 ლარი, მეხუთე ბავშვზე 500 ლარი, მეექვსე და მეტზე 1000 ლარი.
  • უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა - თითოულ ბენეფიციარზე ბინის ქირისათვის ყოველთვიურად 150 ლარით დახმარება.
  • სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება - სამედიცინო დაწესებულებებში მუნიციპალიტეტიდან მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება მომსახურების ღირებულების 40 %. არაუმეტეს 1000 ლარისა.
  • შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა - პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შშმ პირთა, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ბავშვთა სოციალური დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის გახემა. ასევე ორი დღის სკოლის თანადაფინანსება.
  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://www.chkhorotsku.gov.ge/

 • ხობის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი

  ოჯახში ძალადობის მსხვეპრლის სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარება 300 (სამასი) ლარი.


  წყარო
უფასო მგზავრობა


სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 40 თეთრი. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა.
ქალთა ოთახი

ეს არის ახალი მუნიციპალური სერვისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შექმნილი ღია სივრცე, საინფორმაციო-საკონსულტაციო რესურსცენტრი, რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი ქალებს, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობაში და გაზარდოს/წაახალისოს ქალების და მამაკაცების თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

„ქალთა ოთახი" უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე კარგი მმართველობის პრინციპების დანერგვას და მისი ქმედითუნარიანობისა და ეფექტიანობის გაზრდას.

„ქალთა ოთახის" საშუალებით ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთარ მოსახლეობას (განსაკუთრებით, ქალებს და გოგონებს) სთავაზობს დამატებით საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე, თავისუფალ, ღია სივრცეს დასვენებისა და სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობისთვის.

ქალთა ოთახის მომხმარებლები არიან:

► ადგილობრივი მოსახლეობა (ქალები, კაცები, ახალგაზრდები, ბავშვები);

► მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები;

► არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები და ა.შ.;

► კერძო სექტორი.


ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ:

► კომპიუტერითა და ინტერნეტით;

► საკონსულტაციო სერვისით;

► საბავშვო კუთხით; სივრცით, სხვადასხვა შეხვედრების მოსაწყობად;

► ბიბლიოთეკით;

► საგანმანათლებლო სერვისით და ა.შ.
Made on
Tilda