სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე
  • გენდერული თანასწორობის, ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერება - პროგრამა ითვალისწინებს ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის (შემაკავებელი და დამცავი ორდერის მოქმედების პირობებში სასამართლოსა და ან/და ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით) მქონე პირთა ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 100-800 (ასი-რვაასი) ლარის ოდენობით, სტატუსის მოქმედების ვადის შესაბამისად; ,, ქალთა ოთახის'' ფინანსურ მხარადჭერას; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე განსახორციელებელი აქტივობების ფინანსურ მხარდაჭერას; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის ფუნქციონერების მხარდაჭერას. პროგრამა ასევე ითვალიწინებს ბავშვთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერად ფულად დახმარებებს: მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის - 18 წლამდე ასაკის 4 ბავშვზე – 200 (ორასი) ლარი; 5 ბავშვზე–300 (სამასი) ლარი და ა.შ; პირველი–მეორე შვილის შეძენისას სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე ( სარეიტინგო ქულა 65001 – ზე ნაკლები)– 200 (ორასი) ლარი ; ტყუპების შეძენისას – 500 (ხუთასი) ლარი; დედ–მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ყოველთვიური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

  • მარტოხელა მშობლის სოციალური დაცვის პროგრამა - პროგრამა ითვალისწინებს მარჩენალდაკარგული ოჯახის, რომელსაც ჰყავს 18 ასაკის წლამდე შვილი ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით და მარტოხელა მშობლის, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი ქორწინების გარეშე- ყოველთვიური დახმარება - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

  • ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის განმახორციელებელ დაწესებულებებში ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პაციენტების და პერიტონეალური დიალიზის პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯების თანადაფინანსება, თითოეულს თვეში 100-150 (ასი-ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისის მიმწოდებელი ცენტრიდან დაშორების გათვალისწინებით. ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პერიტონიალური დიალიზის პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც სერვისის მისაღებად გადაადგილებიან სხვა მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ცენტრებში - ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. სოციალურად დაუცველი სტუდენტების (სარეიტინგო ქულით 65001-ზე ნაკლები), რომლებიც სწავლობენ მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ, აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში და პროფესიულ სასწავლებლებში, მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება წელიწადში ერთხელ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწირო პროგრამა - დღის ცენტრების ქვეპროგრამაში ჩართული შშმ ბავშვების თანმხლებ პირთა ტრანსპორტირების თანადაფინანსება.

  • სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა - ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა.
  ხანძრის შედეგად დაზარალებული უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 3000 (სამი ათასი) ლარამდე საცხოვრებელი სახლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 1000 (ერთი ათასი) ლარამდე. ჯდენადი გრუნტისა ან/ და მეწყერის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე-500 (ხუთასი) ლარი ერთჯერადად დაზარალების 1-ლი კატეგორიის ხარისხის შემთხვევაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, უსახლკაროდ დარჩენილი, ყველაზე მძიმე ეკონომიურ პირობებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა 65001-მდე), ძალადობის მსხვერპლთა, სახლდამწვართა, მეწყერის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა, განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახების, ზრუნვის სისტემიდან გასული პირებისა და კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დახმარება ბინის ქირის საფასურის გადახდის მიზნით, თითოეულ ოჯახზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.
  პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით.

  • დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (მარტოხელა დედები, მარტოხელა ხანდაზმულები; შშმ პირი; სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), ონკოლოგიური/ მძიმე დაავადების მქონე პირები და ა.შ.) დევნილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.

  • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერისა და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების მატერიალური დახმარების პროგრამა - ზამთრის პერიოდში სოციალურად დაუცველი, სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას, ბუნებრივი აირის შეყვანას და განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირთა ფინანსურ მხარდაჭერას.
  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის (სარეიტინგო ქულა 35001-ზე ნაკლები) პროგრამა ითვალისწინებს კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებას 25-25 (ოცდახუთი-ოცდახუთი) ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში.
  ბუნებრივი აირის შეყვანას იმ ბენეფიციარებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57001-ს.
  სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა 100 000-ზე ნაკლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 - 500 (ასი-ხუთასი) ლარის ოდენობით, რომლებიც არ არიან ჩართული მუნიციპალური სოციალური დახმარების 2-ზე მეტ პროგრამაში ან/და არ ღებულობენ ყოველთვიურ დახმარებას სოციალური და ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამების ფარგლებში. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით).

  • პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში" - პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრისში ჩასახლებული სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების, დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფას, მათი ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას და კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას 25-25 ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში. ასევე საცხოვრისის ბაზაზე ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ფინანსურ მხარდაჭერას.

  • უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა - პროგრამა ითვალისწინებს უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას, ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით ერთი თბილი ოთახის მოწყობას (მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული პროექტის, დებულების და სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებით).

  • ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა - პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერას, ოჯახების გაძლიერებას პროგრამებში ჩართვით და რეფერირებით სხვა უწყებებსა და ორგანიზაციებში, ბავშვის უფლებების დაცვის მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობას, სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეებში გასართობი ღონისძიებების დაგეგმვას, დღის ცენტრების მონახულებას და ა. შ.

  • უკიდურესად სიღარიბეში მყოფი სოციალურად დაუცველი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი (შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, სოციალურად დაუცველი, მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობით და სხვა) ბავშვებისთვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, თითო ბავშვზე 50.0 ლარის ოდენობით წლის ბოლომდე. აღნიშნული თანხა მოხმარდება საკვები პროდუქტების, ჰიგიენის საშუალებებისა და საკანცელარიო ნივთების შეძენას. ქვეპროგრამაში ოჯახების ჩართვა ხდება სოციალური მუშაკის დასკვნის სფუძველზე, ინტერდისციპლინური გუნდის გადაწყვეტილებით.
  • ქალთა ოთახი

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://zugdidi.gov.ge/

 • მესტიის მუნიციპალიტეტი
  • მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა - მარჩენალდაკარგული ბავშვის ერთ-ერთმა მშობელმა ან მეურვემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
  ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  ბ) მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) ბავშვის (ან ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლი;
  დ) ბავშვის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მესტიის განყოფილებიდან) ან მშობლის (მშობლების) გარდაცვალების მოწმობის ასლი;
  ე) დედ-მამით ობოლი ბავშვების შემთხვევაში დამატებით – მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი და მეურვეობის დამადასტურებელი ცნობა;
  ვ) საბანკო დაწესებულებაში დახმარების მიმღებ პირზე გახსნილი ანგარიშის რეკვიზიტები;
  ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამით სარგებლობისთვის მეურვემ/მშობელმა უნდა წარმოადგინოს:
  ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  ბ) მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) ბავშვის (ან ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლი;
  დ) ბავშვის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მესტიის განყოფილებიდან);
  ე) საბანკო დაწესებულებაში დახმარების მიმღებ პირზე გახსნილი ანგარიშის რეკვიზიტები.
  ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.

  • სოციალურად დაუცველის , შშმ ან იძულებით გადაადგილებული – დევნილის სტატუსის მქონე მარტოხელა ხანდაზმულების (საპენსიო ასაკის მქონე) სოციალური დაცვის ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამით სარგებლობისთვის შესაბამისი სტატუსის მქონე პირმა ან უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა ერთჯერადი დახმარების მოთხოვნის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინონ:
  ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
  ბ) განმცხადებლის (და ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე პირის შემთხვევაში – სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის შემთხვევაში – დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა;
  დ) მარტოხელა დევნილის სტატუსის, შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ გაცემული მარტოხელობის დამადასტურებელი ცნობა.
  ე) საბანკო დაწესებულებაში დახმარების მიმღებ პირზე გახსნილი ანგარიშის რეკვიზიტები.
  ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, შესაბამისი დაწესებულების ან ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშზე.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://mestia.gov.ge/

 • თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
  • მარტოხელა მშობელთა დახმარება - სამუშაო ადგილების დეფიციტის გამო, მარტოხელა მშობელთა უმრავლესობა უმუშევარია, მათ მძიმე ტვირთად აწევთ მცირეწლოვანი შვილების მოვლა-პატრონობა. იზრდება მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა რაოდენობა, ამიტომ მიზანშეწონილია გაეწიოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება მარტოხელა მშობლებს 50 ლარის ოდენობით, მოზარდის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე.
  პროგრამის მართვა: მატერიალური დახმარების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულმა მარტოხელა მშობელმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს:
  1) პირადობის მოწმობის ასლი;
  2) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
  3) ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ, იმის გათვალისწინებით, რომ მარტოხელა მშობელი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.
  4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).
  5) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
  ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, მარტოხელა მშობლებს ან/და მათ მიერ განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე.
  საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

  • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები
  1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ – ერთჯერადად 300 ლარის გაცემას.
  2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია ,,მერკურს" შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის მიერ ასოციაცია ,,მერკურის" ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ბავშვთა თავშესაფრის სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში, განხორციელდება თავშესაფრის სარგებლობის დღიური ხარჯის ანაზღაურება 30 ლარის ოდენობით.
  პროგრამის მართვა: 1. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:
  1) წერილობითი განცხადება;
  2) პირადობის მოწმობის ასლი;
  3) განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები;
  4) ასევე, სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში;
  5) ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
  2. მომსახურების გამწევმა დაწესებულებამ დახმარების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს მომსახურების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რის შემდეგაც ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განახორციელებს თანხის გადარიცხვას დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.
  დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის საფუძველზე. მსხვერპლი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

  • თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა - ქვეპროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისათვის საშიში გახდა. ასევე პირები, რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.
  თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი პირის/ოჯახის დახმარება გაიცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში 6 თვის ვადით, ხოლო სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, 12 თვემდე ვადით. ბინის ქირის ოდენობა განისაზღვრება ყოველთვიურად არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა.
  ფორსმაჟორის შემთხვევაში დაზარალებული ოჯახის (მოქალაქის) სასტუმროში განთავსება და დაბინავების ხარჯები ანაზღაურდეს ამ პროგრამის ფარგლებში, გონივრულ ვადაში, ალტერნატიული ფართის მოძიებამდე.
  პროგრამის მონიტორინგს აწარმოებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებმა, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში, უზრუნველყონ ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საცხოვრებელ ფართში, ბენეფიციარის ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის სისტემატური გადამოწმება და ინფორმაცია მიაწოდონ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურს. გადამოწმების შედეგად, ბენეფიციარის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართის შეცვლა გამოიწვევს აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების შეწყვეტას.
  პროგრამის მართვა: ამ პროგრამის ფარგლებში მოქალაქემ მერიაში უნდა წარადგინოს:
  ა) განცხადება მერის სახელზე;
  ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
  გ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის თაობაზე (არსებობის შემთხვევაში);
  დ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი;
  ე) ქირავნობის ხელშეკრულება ნოტარიულად დამოწმებული ბენეფიციარსა და გამქირავებელს შორის;
  ვ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს გამქირავებლის სახელზე საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის ფაქტს;
  ზ) ძალადობის მსხვერპლის შემთხვევაში შემაკავებელი, დამცავი ორდერი ან ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
  თ) გამქირავებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი. დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე.
  გამოყოფილი თანხა გამქირავებელს დაერიცხება საბანკო ანგარიშზე.

  • ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება" - ჯანდაცვის სხვა პროგრამები ითვალისწინებს გენდერულად მგრძნობიარე ჯანდაცვის პოლიტიკის განხორციელებას და ჯანდაცვის პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. პროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის ორიენტირებული ჯანდაცვის პროგრამები.
  ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის, მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის, სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის, შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსების, ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარების და საქმიანობათა ცენტრის ფოთში საუსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროგრამებს.

  • მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება - მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები (განქორწინების შემთხვევაში მშობელი) უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რომლებიც ზრდიან 3 და მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (უფროსი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე), უმცროს შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება:
  3-შვილიან ოჯახს – 50 ლარი
  4-შვილიან ოჯახს – 100 ლარი;
  5-შვილიან ოჯახს – 190 ლარი;
  6-შვილიან ოჯახს – 220 ლარი;
  7-შვილიან ოჯახს – 300 ლარი;
  8 და მეტ-შვილიან ოჯახს – 450 ლარი.
  ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით 300-მდე ოჯახი.
  მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით:
  1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;
  2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);
  3) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები;
  4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
  5) განქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში).
  პროგრამის მართვა: თანხა ყოველთვიურად განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

  • ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება - ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებულნი ქალაქ ფოთში, რომელთაც ჰყავთ ხუთი და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე), მიზანშეწონილია წელიწადში ერთხელ გაეწიოთ მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით.
  მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით:
  1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
  2) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები.
  პროგრამის მართვა: თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.
  საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

  • მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - მოსახლეობის ეკონომიური მდგომარეობის სიდუხჭირის და მსოფლიო ბაზარზე მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო, სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ,,ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის" ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამასთან ერთად, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მატერიალურ დახმარებას უწევს სხვადასხვა მწვავე თუ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადგილობრივ მოსახლეობას, იმ სახის მედიკამენტების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით.
  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
  პროგრამის მართვა: მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა №100/ა, პირადობის მოწმობის ასლი, იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); აფთიაქიდან წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა ან/და მედიკამენტის ღირებულების შესახებ ამონაწერი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი (თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს).
  მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით" შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ, ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.
  განცხადებების განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა (რაც დასტურდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ შედგენილი დოკუმენტით/დასკვანით (თანდართული გამოკითხვის აქტით)), ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა.
  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, აღნიშნული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თითოეული მედიკამენტური დახმარებით, ბენეფიციარებს, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მედიკამენტის სახით, დახმარება შეიძლება გაეწიოთ:
  ა) სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა არაუმეტეს 100 000) მოქალაქეებს 100 (ასი) ლარამდე, ხოლო მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, ან არ არიან დარეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში, 70 (სამოცდაათი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე წელიწადში ერთჯერ;
  ბ) ავთვისებიანი სიმსივნითა და ლეიკოზით დაავადებულ პირებს 1000 (ერთი ათასი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ორჯერ.
  გ) ეპილეფსიით დაავადებულ პირებს 150 (ასორმოცდაათი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ერთჯერ.
  დ) კორონა ვირუსით (COVID-19) დაინფიცირებულ პირებს, სტაციონარული მკურნალობის დასრულებიდან 2 თვის განმავლობაში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე 100 (ასი) ლარამდე წელიწადში ერთჯერ.
  მოქალაქემ, ზემოაღნიშნული თითოეული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მედიკამენტების დახმარებით შეუძლია ისარგებლოს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთჯერ.
  თანხები გამოიყოფა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების (ბრძანება გამოიცემა სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე გასაწევ ან/და გაწეულ ხარჯებზე) საფუძველზე.

  • სოციალური დაცვა - პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას და სოციალური პროგრამის დაგეგმარებისა და განხორციელების დროს ქალებისა და კაცების განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას. ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვების, შშმ პირების, მოხუცების, ქალებისა და კაცებისთვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების იმგვარად შეთავაზება, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, დიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების) სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევას, საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი ცენტრის სასწრაფო და რეფერალური ბრიგადების მიერ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერად დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
  • ახალშობილთა ოჯახების დახმარება - ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ახალშობილთა ოჯახების წახალისებას, რათა ხელი შეუწყოს დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალშობილთა ოჯახებისათვის (მათ შორის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დევნილებზე) გათვალისწინებულია ერთჯერადად 100 ლარით დახმარება, იმის გათვალისწინებით, რომ ახალშობილის მშობლები უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.
  ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა შესაძლებელი იქნება ახალშობილის მშობლის მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის მიხედვით:
  1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;
  2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);
  3) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
  4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
  პროგრამის მართვა: თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

  • საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსურ დახმარებას.
  პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი სოციალური დახმარების ოდენობა შეადგენს 200 ლარს წელიწადში არაუმეტეს ორჯერ.
  პროგრამის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას, განვითარებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.
  პროგრამის მართვა: ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველია განცხადება ან მესამე პირების მიერ განხორციელებული შეტყობინება (მათ შორის ანონიმური ზარი).
  ბავშვიანი ოჯახების ფულადი სოციალური დახმარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ადმინისტრაციული აქტით, რომლის საფუძველია ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკის შესაბამისი დასკვნა.
  გადაწყვეტილების მისაღებად ასევე წარმოსადგენია:
  ა) პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლები, დაბადების მოწმობის ასლი და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტი (აუცილებლობის შემთხვევაში);
  ბ) საჭიროების შემთხვევაში, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;
  გ) საჭიროების შემთხვევაში, შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი;
  ე) სხვა დამატებით დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში.
  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე გამოყოფილი თანხა ჩაირიცხება ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელზე/მეურვეზე/მზრუნველზე გახსნილ საბანკო ანგარიშზე.
  ამასთან, დასკვნას და შესაბამის დოკუმენტებს ამზადებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკი, ხოლო ბრძანების პროექტს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილება.

  • შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება - ქვეპროგრამა მოიცავს ეკონომიურად უკიდურესად შეჭირვებულ, უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ფიზიკური გაჯანსაღებისა და უფასო კვებით მომსახურებას. აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, სამედიცინო ამბულატორიული მკურნალობისათვის, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
  ქვეპროგრამა ეყრდნობა ბავშვის უფლებების დაცვის კონვენციას ბავშვის გადარჩენის დაცვისა და განვითარების უზრუნველყოფის საყოველთაო დეკლარაციას და შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულ ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებთან და სალიცენზიო პირობებთან.
  ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს უკიდურესად შეჭირვებულ, უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა განვითარებისათვის ხელშეწყობას, მათთვის ოჯახური გარემოს შექმნას, ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების შესაბამისად, 24 საათიან მომსახურებას.
  ქვეპროგრამის დაფინანსება მოიცავს თანამშრომელთა ხელფასებს, ბავშვთა ოთხჯერად კვებას, კომუნალურ ხარჯებს, ბაშვებისთვის საჭირო ტანსაცმლისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯებს (საჭიროების შემთხვევაში), პირადი ჰიგიენისა და სასკოლო ნივთების შეძენას, ბავშზე ზრუნვის სტანდარტებისა და სალიცენზიო პირობების შესაბამისად, ბავშვთა საკურორტო ზონაში დასვენების ხარჯებს.
  ქვეპროგრამა, ლიცენზიის შესაბამისად, გათვლილია 10 ბავშვზე.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://poti.gov.ge/
 • აბაშის მუნიციალიტეტი
  • მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0 დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა - მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა მცირეა. ოჯახები (3 და მეტი შვილი) მუდმივად საჭიროებენ მატერიალური დახმარების გაწევას. კერძოდ, მცირეწლოვანი ბავშვების მოვლა, საკვები, გაუარესებული ყოფითი პირობები, მედიკამენტების შეძენა და სხვა. ოჯახი, რომელსაც ყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვან ბავშვი პროგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

  • თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა - პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის და სხვა გარემოებების გამო დაინგარა, დაიწვა ან არის ავარიული ნგრევადი, სიცოცხლისთვის საშიში. ასევე პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.
  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://abasha.gov.ge/

 • სენაკის მუნიციპალიტეტი
  • ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისმდაფინანსება და თანადაფინანსება - პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. დახმარებით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ ონკოლოგიურ პაციენტებისა და 18 წლამდე მოზარდების შემთხვევაში.
  ა) სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსება ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა
  ბ) სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება ბენეფიციარებს გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. (თითოეული ბენეფიციარის შემთხვევაში წლიური ლიმიტი 1000 ლარი, 2000 ლარს ზემოთ გადასახდელი თანხის შემთხვევაში შესაძლებელია წლიური ლიმიტის ერთიანად გამოყენება)
  გ) მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების შემთხვევაში (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია; კომპიუტერული ტომოგრაფია; პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია თანადაფინანსება განხორციელდება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, 18 წლამდე მოზარდებზე, შშმ პირებზე და ონკოლოგიურ პაციენტებზე. მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების დაფინასება ბენეფიციარებს გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარისა.
  სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანდაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება: განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №100; ანგარიშფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან ბენეფიციარის დაფინანსების ოდენობის შესახებ (აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმ შეემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების მიერ ანგარიშფაქტურაშივე განსაზღვრულია პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა). შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა წერილი დაფინანსების თაობაზე.
  გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარი ან მისი უფლებამოსილი პირი გაწერიდან 10 დღის ვადაში წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, შესრულებული სამედიცინო მომსახურების დამადასტურებელ სამედიცინო ფორმა №100; ანგარიშფაქტურა; (კალკულაცია); მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამიდან ბენეფიციარის დაფინანსების ოდენობის შესახებ; ცნობა ან სხვა დოკუმენტი სამედიცინო დაწესებულებიდან (ხელშეკრულება, შეთანხმება) გადასახდელი თანხის დავალიანების (გადავადების) თაობაზე.
  ბენეფიციარის დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

  დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა - პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები. პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"კანონის შესაბამისად.

  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა - პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება ოჯახში ბავშვის აღზრდისა და სრულფასოვანი განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, სიღარიბის დასაძლევად და სიღარიბეში ჩავარდნის პრევენციისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით;
  დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტშვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმამშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში – გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა დამზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.

  სოციალური ადაპტაციისა და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის პროგრამა - პროგრამა ითვალისწინებს ფინანსური დახმარების გაწევას დამოუკიდებლად ცხოვრების, სოციალური ინტეგრაციისა და ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით, ასევე ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერისათვის შემდეგ პირებზე:
  ა)სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა" და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის" მომსახურებებიდან.
  დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 400 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში
  (დახმარება გაიცემა 30 წლამდე პირებზე)
  ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, სხვადასხვა მიზეზით (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი,
  ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიურიუბედურების,
  უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებლად კომპენსაცია).
  ქვეპროგრამის ფარგლებში კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ სენაკის მუნიციპალიტეტის
  ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დანგრეული ან სხვადასხვა გარემოების შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი, თუ პირი ამ საცხოვრებელ სახლში ცხოვრობდა უშუალოდ მის ამორტიზებამდე, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი საკუთრებაში და მოცემული მომენტისათვის არ აქვს დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის გადახდის საშუალება.
  ასევე, უსახლკაროდ დარჩენილ პირებზე, რომლებმაც საცხოვრებელი ფართი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. კომპენსაცია გაიცემა პირთათვის აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით დროებითსარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვის მიზნით. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.
  გ) სენაკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებზე. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.
  დ) მოქალაქეზე, რომლის უფლებები დაირღვა და „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ მასზე გაიცემა ერთჯერადად 300 ლარი.
  დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები. ასევე სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში.
  დახმარება გაიცემასენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიისჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის
  საფუძველზე. ე) ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ბავშვთა თავშესაფრის ხარჯების თანადაფინანსების ქვეპროგრამა.
  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია „მერკურს" შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის მიერ ასოციაცია „მერკურის" ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა და ბავშვთა თავშესაფრის სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში განხორციელდება თავშესაფრით სარგებლობის დღიური ხარჯის ანაზღაურება 30 ლარის ოდენობით. მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს მომსახურების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რის შემდეგაც მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განხორციელდება თანხის გადარიცხვა დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.

  „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება" - პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქმიანობათა ცენტრის ფუნქციონირება პერსონალის,მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. ჩატარდება რეგულარული ტრენინგები მოხალისეთათვის, შეიქმნება მოხალისეთა აღჭურვილი და გადამზადებული მობილური ჯგუფები. შემუშავდება მუნიციპალიტეტის განახლებული რეაგირების გეგმა. პროექტის ამოცანაა თემის მედეგობის გაძლიერება უბედურ შემთხვევეთან, დაავადებებთან და ეპიდემიებთა, კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. ასევე ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://senaki.gov.ge/

 • მარტვილის მუნიციპალიტეტი
  • მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება - მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება გაიცემა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე,იგულისხმება დაუფინანსებელი ნაწილის(პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის) თანადაფინასნსება.
  ა)0-დან 200 ლარის ჩათვლით -100%-ით სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (ს/ქ 0-დან 65 000 ჩათვლით); 200 ლარს ზემოთ-50%-ით (არანაკლებ 200ლარისა).
  ბ) 250 -ლარიდან - 50%-ით;, არაუმეტეს 5000 ლარისა.
  ე)ონკოლოგიური პაციენტების მედიკამენტების დაფინანსება 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.

  • მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება (ფულადი) - სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრა 200 ლარით. დახმარება გაეწევათ მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად, უკიდურესად ცუდ ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრებ მოქალაქეებს.

  • უსახლკაროთა ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა - დახმარება მიეცემა: მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ (გარდა დევნილისა) შემდეგ მოქალაქეებს: ა) რომლებიც სხვა და სხვა მიზეზების გამო უსახლკაროდ დარძნენ; ბ) მარტოხელა დედას; გ) ძალადობის მსხვერპლად აღიარებულ პირს; დ)ოჯახს, რომლის საცხოვრებელი სახლი დანგრეულია ან დაზიანებულია (საცხოვრებლად უვარგისია, არ ფლობს სხვა საცხოვრებელ ფართს გარდა, დაზიანებული სახლისა და არ ექვემდებარება აღდგენას). ქირა განისაზღვრა ოჯახზე/ პირზე ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით. უსახლკაროდ დარჩენილ პირთათვის, რომლებმაც საცხოვრებელი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით, დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის ან ქირის ნაწილის დაფარვა.

  • ძალადობის და ტრეფიგინკის მსხვრეპლ პირთა დახმარება - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ძალადობის, ტრეფიკინგის მსხვერპლ პირთა მხარდაჭერას. ამ მუხლით დახმარება გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლს ერთჯერადად 1000 ლარით.

  • მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის მხარდაჭერას. ამ მუხლით დახმარება გაეწევა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობელს ერთჯერადად 200 ლარით.

  • შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება - მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცხოვრებ შშმ 18 წლამდე ბავშვთა ერტჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით, წელიწადში ერთჯერ.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე -
 • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
  • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური მხარდაჭერა - პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი.
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  ა)საქართველოს შსს შესაბამისი სამსახურის, ან /და სასამართლო ორგანოს ან /და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელ სხვა დოკუმენტი;
  ბ) პირადობის მოწმობის ასლი.
  ბენეფიციარის დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ბენეფიციარის პირად ანგარიშზე წელიწადში ერთხელ 500 ლარის ჩარიცხვით. პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე.

  • სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა - პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის, (რომელთა საცხოვრებელი სახლი არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას) ინდივიდუალური საცხოვრისით (მათ შორის, მსუბუქი ასაწყობი კონსტრუქციით) უზრუნველყოფას, არაუმეტეს 25 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის, რომლის საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება რეაბილიტაციას, მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით, "ერთი ოთახის" მოწყობას, თითოეულ ოჯახზე 10 000 (ათი ათასი) ლარის ფარგლებში.
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  ა) ბენეფიციარის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან, შშმ პირი, ომის ვეტერანი, მარჩენალდაკარგული, მრავალშვილიანი და სხვა);
  ბ) ცნობა ბენეფიციარის ოჯახის სრული შემადგენლობის შესახებ;
  გ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის საკუთრებაზე ან/და ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ გაცემული ცნობა განმცხადებლის მიერ განცხადებაში მითითებული საცხოვრებელი სახლის ფაქტობრივ ფლობასთან დაკავშირებით;
  დ) ცნობა საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის და მის ოჯახის წევრებზე სხვა უძრავი ქონების არარსებობის შესახებ.
  ე) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.

  • აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა - პროგრამის ბენეფიციარები არიან (ბავშთა აუტიზმი, ატიპური აუტიზმი, ასპერგერის სინდრომი და განვითარების დაუზუსტებელი ზოგადი აშლილობა ) ასა-ს მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთა მშობლები წარმოადგენენ ნეიროგანვითარების ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის, „ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის", რეგისტრირებული კავშირის „საქართველოს ბავშვები", მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის და სხვა სპეციალიზირებული ლიცენზირებული დაწესებულებების ბენეფიციარისთვის ჩასატარებელი ღონისძიებების შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას, დიაგნოზის დამადასტურებელი ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №100-ს, ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლს და ერთერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლს. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ბენეფიციარზე გაიცემა საგარანტიო წერილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ღირებულების 70%- ის ოდენობით დაფინანსებაზე, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ.
  პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 10 ბენეფიციარზე.

  • 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება - პროგრამა ითვალისწინებს 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების ( კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური, სომატური, ჰემატოლოგიური, ბიოქიმიური, სეროლოგიური, იმუნოლოგიური, ციტოლოგიური, მორფოლოგიური, ციტოგენეტიკური ) ღირებულების სრულ ან ნაწილობრივ დაფინანსებას არაუმეტეს 700 ლარისა.
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია :
  ა) ჯანმრთელობის ცნობა ფ N100 საჭირო მაღალტექნოლოგიური კვლევის მითითებით;
  ბ) მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაცემული შესაბამისი ანგარიშფაქტურა;
  გ) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ან სხვა დოკუმენტი, რითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიცირება.
  აღნიშნული დოკუმენტების საფუძველზე გაიცემა საგარანტიო წერილი, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ, უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.
  პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 15 ბენეფიციარზე.

  • ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა - პროგრამის ბენეფიციარები არიან 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც ჩართულები არიან აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში და შესაბამისი მომსახურების მისაღებად სისტემატიურად უწევთ გადაადგილება სხვა ქალაქში, თითოეული ბენეფიციარი თვეში გადის 8-10 სეანსს. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურ ფინანსურ მხარდაჭერას ( პროგრამაში ჩართვის პერიოდისთვის) 100 ლარის ოდენობით, ბენეფიციარის, ან მისი მშობლის პირად ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშწროებით თანხის ჩარიცხვას.
  პროგრამა გათვილილია 15 ბენეფიციარზე.
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  ა) ფორმა N100 ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მითითებით;
  ბ) როგრამის მიმწოდებლის მიერ გაცემული ცნობა ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვის ხანგრძლივობის შესახებ ( ყოველთვიურად, ან სრული კურსის პერიოდის მითითებით );
  გ) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

  • მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება - პროგრამა გათვლილია მოქალაქეებზე(ოჯახებზე) , რომლებიც ვერ ფინანსდებიან სხვა ჯანდაცვითი და სოციალური პროგრამებით და აქვთ მძიმე ყოფითი პრობლემები, რომელიც დადასტურებულია ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამავე ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის შუამდგომლობით. პროგრამა ითვალისწინებს წელიწადში ერთხელ ფულადი დახმარების გაცემას 100-დან 200 ლარამდე ოდენობით ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ინდივიდუალურ- ადმინისტრაციული აქტით დადგენილი თვიური ლიმიტის ფარგლებში.
  შესაბამის დოკუმენტაციას ყოველთვიურად მერის წარმომადგენლები განსახილველად წარადგენენ მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების მართვისა და ადმინისტრირების სოციალურ კომისია"-ზე (შემდგომში „სოციალურ კომისია)".
  იშვიათ შემთხვევაში, როდესაც ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ ბენეფიციარზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარების ოდენობა არარის შესაბამისი, ის დასაბუთებული შუამდგომლობით მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერს ბენეფიციარისთვის ფულადი დახმარების თაობაზე. მერი ინდივიდუალურად განსაზღვრავს ბენეფიციარზე ფულადი დახმარების ოდენობას 200- დან 1000- ლარამდე ფარგლებში. (აღნიშნული მიმართულებით თანხების წლიური ოდენობა განისაზღვრება პროგრამის ბიუჯეტის 15%-ის ფარგლებში).
  გასაცემი თანხის ოდენობას და დახმარების გაწევაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი შესაბამისი „სოციალური კომისია".

  • ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება - პროგრამა ითვალისწინებს ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ შვილზე ერთჯერად ფულად დახმარებას 400 ლარის ოდენობით .(ტყუპების შეძენისას ყოველ ცოცხლადშობილ თითოეულ ბავშვზე გაიცემა 400 ლარი);
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  ა) ახალშობილის დაბადების მოწმობის ასლი;
  ბ) ერთერთი მშობლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  გ) ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის სამსახურიდან ახალშობილის რიგითობის შესახებ.
  დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.
  პროგრამა გათვლილია სავარაუდოდ 130 ბენეფიციარზე.

  • მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება - პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი.
  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
  ა) არასრულწლოვანი შვილების დაბადების მოწმობის ასლები;
  ბ) მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი. (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  გ) ერთერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი.
  მრავალშვილიანი ოჯახის თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე ყოველთვიურად გაიცემა თანხა 50 ლარის ოდენობით.
  დაფინანსება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://tsalenjikha.gov.ge/

 • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
  • მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 50 (ორმოცაათი) ლარს. პროგრამით სარგებლობენ ის ოჯახები, რომლებიც არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები.
  • ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა - ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების გაცემა. პირველ და მეორე ბავშვზე 200 ლარი. მესამე ბავშვზე 300 ლარი, მეოთხე ბავშვზე 400 ლარი, მეხუთე ბავშვზე 500 ლარი, მეექვსე და მეტზე 1000 ლარი.
  • უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა - თითოულ ბენეფიციარზე ბინის ქირისათვის ყოველთვიურად 150 ლარით დახმარება.
  • სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება - სამედიცინო დაწესებულებებში მუნიციპალიტეტიდან მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება მომსახურების ღირებულების 40 %. არაუმეტეს 1000 ლარისა.
  • შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა - პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შშმ პირთა, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ბავშვთა სოციალური დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის გახემა. ასევე ორი დღის სკოლის თანადაფინანსება.
  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - https://www.chkhorotsku.gov.ge/

 • ხობის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების სერვისი

  ოჯახში ძალადობის მსხვეპრლის სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარება 300 (სამასი) ლარი.


  წყარო
უფასო მგზავრობა


სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 40 თეთრი. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა.
ქალთა ოთახი

ეს არის ახალი მუნიციპალური სერვისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შექმნილი ღია სივრცე, საინფორმაციო-საკონსულტაციო რესურსცენტრი, რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი ქალებს, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობაში და გაზარდოს/წაახალისოს ქალების და მამაკაცების თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

„ქალთა ოთახი" უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე კარგი მმართველობის პრინციპების დანერგვას და მისი ქმედითუნარიანობისა და ეფექტიანობის გაზრდას.

„ქალთა ოთახის" საშუალებით ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთარ მოსახლეობას (განსაკუთრებით, ქალებს და გოგონებს) სთავაზობს დამატებით საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე, თავისუფალ, ღია სივრცეს დასვენებისა და სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობისთვის.

ქალთა ოთახის მომხმარებლები არიან:

► ადგილობრივი მოსახლეობა (ქალები, კაცები, ახალგაზრდები, ბავშვები);

► მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები;

► არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები და ა.შ.;

► კერძო სექტორი.


ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ:

► კომპიუტერითა და ინტერნეტით;

► საკონსულტაციო სერვისით;

► საბავშვო კუთხით; სივრცით, სხვადასხვა შეხვედრების მოსაწყობად;

► ბიბლიოთეკით;

► საგანმანათლებლო სერვისით და ა.შ.
Made on
Tilda