უფასო მგზავრობა


სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 40 თეთრი. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა.
ქალთა ოთახი

ეს არის ახალი მუნიციპალური სერვისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შექმნილი ღია სივრცე, საინფორმაციო-საკონსულტაციო რესურსცენტრი, რომლის მიზანია დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი ქალებს, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობაში და გაზარდოს/წაახალისოს ქალების და მამაკაცების თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

„ქალთა ოთახი" უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე კარგი მმართველობის პრინციპების დანერგვას და მისი ქმედითუნარიანობისა და ეფექტიანობის გაზრდას.

„ქალთა ოთახის" საშუალებით ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთარ მოსახლეობას (განსაკუთრებით, ქალებს და გოგონებს) სთავაზობს დამატებით საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე, თავისუფალ, ღია სივრცეს დასვენებისა და სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობისთვის.

ქალთა ოთახის მომხმარებლები არიან:

► ადგილობრივი მოსახლეობა (ქალები, კაცები, ახალგაზრდები, ბავშვები);

► მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები;

► არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები და ა.შ.;

► კერძო სექტორი.


ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ:

► კომპიუტერითა და ინტერნეტით;

► საკონსულტაციო სერვისით;

► საბავშვო კუთხით; სივრცით, სხვადასხვა შეხვედრების მოსაწყობად;

► ბიბლიოთეკით;

► საგანმანათლებლო სერვისით და ა.შ.
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
 • მცხეთის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის სერვისი

  თავშესაფრის არმქონე პირების ქირით უზრუნველყოფა - ქირის საფასურის მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება 300 (სამასი) ლარით და პროგრამით მოსარგებლე პირს დაუფინანსდება კომისიის მიერ დადგენილი ვადით, არაუმეტეს 6 თვისა.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი

  მოქმედებს, მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური პროგარამა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირებზე.

  წყარო
 • დუშეთის მუნიციპალიტეტი

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სერვისი

  მედიკამენტების შესაძენად დუშეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, 100 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, ნებისმიერ ბენეფიციარს ერიცხება აფთიაქში გადასახდელად თანხა მაქსიმუმ 200 ლარის ოდენობით, მათ შორის შეიძლება იყოს ძალადობის მსხვერპლიც.

  • ქალთა/ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო კვლევების/კონსულტაციის დაფინასების სერვისი

  გამოკვლევების დაფინანსებისას, ცალკე კრიტერიუმად არ არის წარმოდგენილი ძალადობის მსვერპლის სტატუსი, მათ ყველა სბენეფიციარებთან ერთად შეუძლიათ აღნიშნული სერვისის მიღება.


  წყარო
 • თიანეთის მუნიციპალიტეტი
  • „სოციალური დაცვის" პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) - მუნიციპალიტეტის რესურსების ფარგლებში ფინანსდება თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებადა მედიკამენტები; ჰემო-დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეების, შშმ ბავშვების ოჯახების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ პირების, ობოლი ბავშვების, 100 და 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების, ბიოლოგიურ ოჯახებში რეინტიგრირებულ ბავშვთა ოჯახების,სტუდენტების და ახალდაქორწინებული ოჯახების ფულადი დახმარება; სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება; სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელთაც საჯარო სკოლა დაამთავრეს ოქროსა და ვერცხლის მედალზე; უპატრონო მიცვალებულის ან უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახის მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი; ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (გარდა სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისა). მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფა;ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაყვანის ხელშეწყობა; კატასტროფების მართვა, ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება; ეკონომიკურად გაჭირვებული მოსახლეობისთვის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფა.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადი ბმულზე - http://tianeti.gov.ge/

Made on
Tilda